Rehabilitacja lecznicza w ramach KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zgodnie ze swym ustawowym obowiązkiem zapewnia rolnikom uprawnionym do świadczeń Kasy możliwość korzystania z rehabilitacji leczniczej, która jest organizowana we własnych Centrach Rehabilitacji Rolników, w formie 21-dniowych turnusów.

Głównym celem rehabilitacji – z której każdego roku korzysta około 14 tysięcy osób, jest zapobieganie inwalidztwu lub ograniczenie go do poziomu umożliwiającego ubezpieczonemu dalsze wykonywanie pracy w gospodarstwie rolnym, a w przypadku osób, które utraciły zdolność do pracy, jej przywrócenie, o ile jest to możliwe w wyniku leczenia i rehabilitacji. Biorąc pod uwagę powyższe działanie to nie jest adresowane do wszystkich rolników objętych ubezpieczeniem społecznym. Osoba, która chce skorzystać z rehabilitacji organizowanej przez KRUS, musi spełniać określone wymogi, dotyczące zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Szczegóły w załączonym piśmie: