Punkty zbierania folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych

Zgodnie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) gmina zobowiązana jest do udostępnienia na stronie internetowej gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne. Wobec powyższego Związek Gmin Dolnej Odry wskazuje:

WYKAZ PUNKTÓW ZBIERANIA ODPADÓW FOLII, SZNURKA ORAZ OPON POWSTAJĄCYCH W GOSPODARSTWACH ROLNYCH:

1. REMONDIS Szczecin Sp. z o.o. – w zakładzie zlokalizowanym przy ul. Janiny Smoleńskiej ps. Jachna 35, 71-005 Szczecin. Informacje dodatkowe: Odpady folii, sznurka i zużyte opony wytworzone w gospodarstwach rolnych przyjmowane są ODPŁATNIE w dni robocze, w godzinach od 8.00 do 15.00 Dostawę odpadów należy każdorazowo uzgodnić z jednodniowym wyprzedzeniem! Informacje o pobieranych opłatach oraz uzgodnienia dostaw: mailowo pod adresem: szczecin@remondis.pl, lub telefonicznie: 091 431 08 42, 091 431 08 48.

2. „Eko-Myśl” Sp. z o.o. – Dalsze 36, 74-300 Dalsze Informacje dodatkowe: Odpady powstające w gospodarstwach rolnych (folia, sznurek, siatki, worki, opony itp.) przyjmowane są ODPŁATNIE. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej spółki pod adresem: www.eko-mysl.pl (zakładka „Aktualności”) lub pod nr tel. 95 747 5653.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładach przetwarzania takich odpadów, jest usługą odpłatną!

Odpadów powstających w gospodarstwach rolnych nie można mieszać z odpadami komunalnymi powstającymi w gospodarstwach domowych! Nie podlegają one przyjęciu przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), ponieważ punkt ten przeznaczony jest wyłącznie dla odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych!