„Programu ochrony środowiska przed hałasem” – konsultacje społeczne

Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), informuję o skierowaniu do konsultacji społecznych projektu Uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie określenia „Programu ochrony środowiska przed hałasem” wraz z prognozą oddziaływania tego projektu na środowisko.

Dokumenty dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w zakładce „Konsultacje” oraz w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego ul. Piłsudskiego 40, II piętro sekretariat w dniach roboczych w godz. od 7:30-15:30.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców i zainteresowane strony do składania uwag i wniosków do projektów dokumentów.

Uwagi i wnioski w ramach trwających konsultacji społecznych mogą być wnoszone:
1) w formie pisemnej – na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Wydział Ochrony Środowiska, ul. Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin;
2) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym – na adres srodowisko@wzp.pl z podaniem w tytule: „Konsultacje POH”;
3) ustnie do protokołu – osobiście w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska, ul. Piłsudskiego 40, pokój 201, 70-421 Szczecin (po wcześniejszym umówieniu się na wizytę).

Czas trwania konsultacji: 22.04 – 13.05. 2024 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie jest Województwo Zachodniopomorskie. Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego pod adresem https://bip.rbip.wzp.pl/artykul/klauzula-informacyjna-rodo