Pomoc publiczna dla przedsiębiorców

POMOC DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Z UWAGI NA OGŁOSZENIE PRZEZ WŁADZE PAŃSTWOWE NA OBSZARZE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ STANU EPIDEMII – ZWOLNIENIE I PRZESUNIĘCIE TERMINU PŁATNOŚCI W PODATKU

http://bip.cedynia.pl/cedynia,m,1294,pomoc-publiczna-dla-przedsiebiorcow.html

• Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o ulgę w podatku od nieruchomości dla osób prowadzących działalność gospodarczą:
• formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
• formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż de minimis
• kserokopie zaświadczeń o pomocy de minimis, lub oświadczenie o wysokości uzyskanej pomocy de minimis w danym roku podatkowym oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie
• kserokopie zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie/rybołówstwie, lub oświadczenie o otrzymanej w danym roku podatkowym oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat pomocy de minimis w rolnictwie/rybołówstwie albo
• kserokopie zaświadczeń o pomocy publicznej, lub oświadczenie o wysokości uzyskanej pomocy publicznej w danym roku podatkowym oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie
• oświadczenie o płynności finansowej

• Wskazanie, czy podatnik (przedsiębiorca) wnosi o ulgę:
a) nie stanowiącą pomocy publicznej,
b) stanowiącą pomoc de minimis,
c) stanowiącą pomoc publiczną.

ad. a) w przypadku wnioskowania o ulgę nie stanowiącą pomocy publicznej należy uzasadnić, dlaczego jej udzielenie nie grozi zakłóceniem lub nie zakłóci konkurencji oraz nie wpłynie na wymianę handlową między państwami członkowskimi Unii Europejskiej,

ad. b) w przypadku wnioskowania o ulgę stanowiącą pomoc de minimis należy złożyć:
• „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis” wg wzoru ustalonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 ze zmianami),
• wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymane w roku, w którym podatnik stara się o ulgę oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
ad. c) w przypadku wnioskowania o ulgę stanowiącą pomoc publiczną w ramach jednego z przeznaczeń wymienionych w art. 67b § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej należy wskazać przeznaczenie pomocy oraz złożyć:
• „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomocy inną niż de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie informacje sporządzoną na formularzu według wzoru ustalonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312, ze zmianami)
• oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy, jeżeli podatnik dotychczas nie korzystał z pomocy publicznej,

Wniosek wraz z załącznikami można złożyć:
-przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Cedyni, Plac Wolności 1, 74-520 Cedynia, za pośrednictwem operatora pocztowego;
-za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP- /3q0n39opp1/SkrytkaESP
-za pomocą skrzynki podawczej umieszczonej w drzwiach wejściowych do Urzędu Miejskiego w Cedyni.