Pismo ministerstwa w sprawie szacowania szkód (susza)

Szanowni Państwo, w związku z napływającymi pytaniami dotyczącymi szacowania szkód powstałych w wyniku tegorocznych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych oraz w nawiązaniu do pisma WR.fgr.071.61.2020 – uprzejmie Panią/Pana Wojewodę informuję, że aktualnie finalizowane są prace nad utworzeniem elektronicznego systemu zgłaszania przez producentów rolnych wniosków o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę i sporządzania protokołu. Nie ma zatem potrzeby powoływania przez Panią/Pana Wojewodę komisji w celu szacowania szkód powstałych w wyniku tegorocznej suszy. Wprowadzenie aplikacji informatycznej pozwalającej producentom rolnym na wnioskowanie o oszacowanie szkód spowodowanych przez suszę usprawni proces szacowania tych szkód i umożliwi automatyczną weryfikację zgłoszeń z zasięgiem suszy wyznaczonej na podstawie KBW i ustalonym poziomem strat w plonach. Po zakończeniu ww. prac zostaną Pani/Panu Wojewodzie przekazane szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania elektronicznego systemu zgłaszania przez producentów rolnych wniosków o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę.

Ponadto uprzejmie informuję, że mając na względzie unijne przepisy regulujące udzielanie pomocy publicznej w związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych oraz fakt że producenci rolni nie mają obecnie obowiązku prowadzenia ewidencji zdarzeń gospodarczych, obecnie nie ma możliwości udzielania pomocy producentom rolnym, w których gospodarstwach lub działach specjalnych wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, bez oszacowania szkód przez komisje powołane na podstawie przepisów o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wytyczne dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotyczące ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę oraz protokół oszacowania szkód do stosowania w bieżącym roku zostaną udostępnione bezzwłocznie po zakończeniu prac nad utworzeniem elektronicznego systemu zgłaszania przez producentów rolnych wniosków o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę.

Jednocześnie mając na względzie aktualną sytuację związaną z epidemią COVID-19 uprzejmie proszę, aby tak zorganizować prace powołanych przez Panią/Pana Wojewodę komisji szacujących szkody powstałe w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, aby zapewnione zostało bezpieczeństwo zdrowotne członków komisji i producentów rolnych. Z poważaniem

Ryszard Kamiński
Podsekretarz Stanu

Foto: https://pixabay.com/pl/photos/niwa-kukurydza-pole-ro%C5%9Blin-4240209/