“Piękna Zachodniopomorska Wieś” 2023

Zapraszamy do udziału w konkursie Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Piękna Zachodniopomorska Wieś” 2023.

Głównym celem Konkursu jest zachęcenie społeczności lokalnych do aktywnego działania na rzecz podniesienia atrakcyjności zachodniopomorskich wsi i poprawy jakości życia jej mieszkańców.

Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech etapach i składać się będzie z: oceny formalnej, oceny merytorycznej oraz wizji w terenie. Zgłoszenia, które zostaną pozytywnie zweryfikowane podczas oceny formalnej zostaną przekazane do oceny merytorycznej. W jej wyniku Kapituła konkursu wybierze 10 sołectw z największą ilością punktów, w których zostanie przeprowadzona wizja lokalna w terenie.

Nagrodami w konkursie pn. „Piękna Zachodniopomorska Wieś” 2023 są nagrody pieniężne za zajęcie odpowiednio:
• I miejsca – 40 000 zł
• II miejsca – 30 000 zł
• III miejsca – 20 000 zł
• Wyróżnienie – 10 000 zł

Podmiotami uprawnionymi do dokonywania zgłoszeń, są gminy z obszaru Województwa Zachodniopomorskiego, na terenie których położone są sołectwa biorące udział w Konkursie. Do konkursu mogą być zgłoszone dwa sołectwa w terenu każdej gminy. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego prawidłowo wypełnionego zgłoszenia wraz z niezbędnymi załącznikami, w terminie do 5 maja 2023 roku.
Regulamin konkursu wraz ze zgłoszeniem oraz niezbędnymi załącznikami znajduje się pod adresem: https://wrir.wzp.pl/piekna-zachodniopomorska-wies-0

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i Rybactwa UMWZ: Aleksandra Jaszczuk ( tel. 91 44-10-215, e-mail: ajaszczuk@wzp.pl) oraz Paulina Makatun-Hałas ( tel. 91 44 10 233, email: pmakatun@wzp.pl)