Ogłoszenie konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi

Na podstawie Zarządzenia Nr 166/2023 Burmistrza Cedyni z dnia 12.10.2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu: Programu współpracy Gminy Cedynia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2024, ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem nr 171/2023 Burmistrza Cedyni z dnia 24.10.2023 r., ogłasza się przeprowadzenie następujących konsultacji:

§1. Przeprowadzenie konsultacji społecznych:
1) cel i przedmiot konsultacji – zebranie opinii oraz pozyskiwanie informacji i sugestii
w zakresie projektu: Programu współpracy Gminy Cedynia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2024
Projekt Programu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia;

2) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

  • termin rozpoczęcia konsultacji – 02 listopada 2023 r.
  • termin zakończenia konsultacji – 17 listopada 2023 r.

3) zasięg terytorialny oraz podmioty/osoby uczestniczące w konsultacjach –
organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność na terenie Gminy Cedynia;

4) formy przeprowadzenia konsultacji – w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy, na stronie internetowej Gminy, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu zostanie zamieszczony w/w projekt Programu.
W terminie podanym w §1 ust.2 uruchomiony zostanie punkt konsultacyjny (w sali posiedzeń w Urzędzie Miejskim w Cedyni), w którym osoby wymienione w §1 ust.3 będą mogły przedstawić swoje opinie, uwagi i propozycje na formularzach lub zgłaszać je osobom prowadzącym konsultacje i obsługującym punkt;

5) sposób informowania mieszkańców o trybie przeprowadzenia konsultacji – w/w projekt Programu zamieszczony zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu;

6) sposób i tryb zgłaszania opinii, uwag i propozycji – opinie, uwagi i propozycje należy złożyć na formularzu, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia, który zamieszczony zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy
i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu;
Wypełnione formularze można składać w terminie podanym w §1 ust.2 w Urzędzie Miejskim w Cedyni w pokoju nr 1 lub przesłać faxem pod nr 91 4144162 oraz drogą elektroniczną na adres e-mail: info@cedynia.pl lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Cedyni, Plac Wolności 1, 74-520 Cedynia.

7) komórka organizacyjna Urzędu odpowiedzialna za prowadzenie konsultacji – odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest Referat OR – Urzędu Miejskiego
w Cedyni: p. Joanna Grzeszczak i Centrum Promocji i Turystyki: p. Monika Martyka

8) sposób poinformowania o wynikach konsultacji – wyniki zostaną przedstawione
w raporcie, który zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu w terminie 30 dni od daty ich zakończenia.

Burmistrz Cedyni
Adam Zarzycki