Ogłoszenie DIROW

Lokalna Grupa Działania Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich zaprasza do składania wniosków z zakresów:

  • promowania obszaru objętego LSR
  • rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturowej
  • budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które:
    a) umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo
    b) skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów

Termin naboru wniosków: 1-15 grudnia 2020

Więcej informacji na stronie www.dirow.pl lub pod numerem tel. 516 196 740