Ogłoszenie Burmistrza Cedyni

Ogłoszenie Burmistrza Cedyni w sprawie planowanych konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Cedynia na lata 2021-2027

Na podstawie art.6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr XXII/196/2020 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Cedynia na lata 2021-2027” oraz trybu konsultacji społecznych oraz Uchwałą Nr XXXIV/281/2014 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Cedynia,

Burmistrz Cedyni informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dot. projektu Strategii Rozwoju Gminy Cedynia na lata 2021-2027.
Osoby zainteresowane projektem Strategii Rozwoju Gminy Cedynia na lata 2021-2027 mogą składać uwagi w terminie od 24 maja 2021 roku do 28 czerwca 2021 roku za pomocą wypełnionego i podpisanego formularza konsultacyjnego:

  • w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cedyni, Plac Wolności 1, 74 -520 Cedynia,
  • pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Cedyni, Plac Wolności 1, 74 -520 Cedynia (decyduje data wpływu do Urzędu),
  • za pomocą poczty elektronicznej, na adres: info@cedynia.pl,
  • podczas spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się 17 czerwca 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Cedyni, w godzinach od 14.00 do 16.00 (spotkanie konsultacyjne przeprowadzone zostanie z zachowaniem bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego).

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Cedynia na lata 2021-2027 oraz formularz konsultacyjny dostępny będzie w okresie konsultacji na stronie internetowej gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz Referacie Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Funduszy Urzędu Miejskiego w Cedyni w godzinach pracy urzędu.

Po zakończeniu konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg i wyniki, zawierająca w szczególności informacje o zgłoszonych uwagach wraz z odniesieniem się do nich.

Burmistrz Cedyni
Adam Zarzycki

Źródło foto: https://pixabay.com/pl/illustrations/wymiana-pomys%C5%82%C3%B3w-debata-dyskusja-222788/