Nabór wniosków w ramach programu „Moja Woda”

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłasza od dnia 01.07.2020 roku nabór wniosków dla zadań realizowanych w lata 2020 – 2024, wpisujących się w Program Priorytetowy „Moja Woda” na lata 2020-2024”
Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie oraz szczegółowe warunki dofinansowania z WFOŚiGW w Szczecinie, określone są w treści Programu stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz w Regulaminie naboru wniosków.

W ramach ww. naboru będą przyjmowane jedynie wnioski wypełnione i przesłane do Funduszu od 01.07.2020 roku, za pomocą portalu beneficjenta.

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:
1)    Założyć konto w portalu beneficjenta na stronie https://wnioski.wfos.szczecin.pl (nie dotyczy podmiotów posiadających już konto w portalu beneficjenta). Po aktywacji konta będzie można się zalogować i korzystać z portalu. Dodatkowe informacje znajdą Państwo w portalu beneficjenta w sekcji „pytania i odpowiedzi”.
2)    Pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie dostępny po lewej stronie „DOSTĘPNE FORMULARZE WNIOSKÓW OFERTA DOFINANSOWAŃ odnośnik PROGRAMY I KONKURSY – WNIOSKI) po zalogowaniu w portalu Beneficjenta. Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych,
3)    Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej w portalu beneficjenta,
4)    Wydrukować wypełniony formularz wniosku, podpisać i dostarczyć wraz z dokumentami wymienionymi w spisie wymaganych załączników, znajdującym się na ostatnich stronach formularza wniosku, do:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin

lub

Biuro Koszalin
ul. Zwycięstwa 111, 75-601 Koszalin

w godzinach jego pracy tj. 8:00-15:00.
  Dostarczone (w wersji elektronicznej oraz papierowej) formularze wniosków muszą posiadać taką samą sumę kontrolną umieszczoną na dokumencie.

Ocenie będą podlegać tylko te wnioski, które wpłynęły w terminie naboru, zostały zarejestrowane w Funduszu w formie elektronicznej (aktywny PDF) i została złożona ich podpisana papierowa wersja (z tożsamą sumą kontrolną).

Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu do Funduszu papierowej formy wniosku.

Informujemy również, iż terminy zakończenia naborów mogą ulec zmianie lub też nabór wniosków może zostać wstrzymany, o czym będą Państwo informowani poprzez portal beneficjenta oraz stronę internetową www.wfos.szczecin.pl.

W przypadku pytań dotyczących naboru wniosków do Państwa dyspozycji są pracownicy Funduszu:
  w Biurze Szczecin:
•    Pani Sylwia Szarkowska – tel. 91 48-55-133
•    Pani Monika Kamińska-Kierzkowska – tel. 91 48-55-112
•    Pani Julia Szałabawka – tel. 91 48-55-127
•    Pani Olga Czerwińska – tel. 91 48-55-115
•    Pan Robert Kołodziejczyk – tel. 91 48-55-131

w Biurze Koszalin:
•    Pani Emilia Jankiewicz – tel. 94 34-67-214

Załączniki:
1. Regulamin naboru wniosków w ramach Programu Priorytetowego pn.: „Moja Woda” na lata 2020-2024.
2. Program Priorytetowy „Moja Woda”