Masz azbest? Pozbądź się problemu!

Urząd Miejski w Cedyni informuje wszystkich mieszkańców Gminy Cedynia o możliwości uzyskania dofinansowania do 100 % kosztów na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. W związku z tym Gmina Cedynia w imieniu mieszkańców deklarujących chęć pozbycia się materiałów zawierających azbest (np. pokrycia dachowego) i może złożyć wniosek do WFOŚiGW o udzielenie pomocy finansowej.

DO 15 CZERWCA 2021 R. MOŻNA ZŁOŻYĆ WNIOSEK O USUNIĘCIE AZBESTU – JEST MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA DOFINANSOWANIA DO 100 % KOSZTÓW NA ZADANIA ZWIĄZANE Z USUWANIEM WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Warunkiem formalnym przystąpienia do programu jest:

1 – deklaracja właściciela nieruchomości o zamiarze usunięcia materiału zawierającego azbest

2 – zgłoszenie prac budowlanych z adnotacją, że Starosta Gryfiński nie wnosi zastrzeżeń

3 – złożenie informacji o wyrobach zawierających azbest zgodnie z rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z dnia 11 stycznia 2011 r.)

Ww. załączniki są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Cedyni: www.cedynia.pl lub w Urzędzie Miejskim w Cedyni, Plac Wolności 1,Referat Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Funduszy, pokój nr 4.

Jednocześnie informuję, iż dofinansowanie związane z wymianą pokrycia dachowego zawierającego azbest dotyczy wyłącznie kosztów:

  • demontażu pokrycia lub wyrobów zawierających azbest,
  • transportu odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia,,
  • unieszkodliwienia odpadu niebezpiecznego,

poniesionych po dacie złożenia wniosku o dofinansowanie.

W związku z powyższym osoby, które zamierzają skorzystać z dotacji na usunięcie wyrobów zawierających azbest, proszone są o pisemną deklarację o zamiarze usunięcia tych wyrobów wraz z załącznikami określonymi w pkt. 1 – 3 najpóźniej do dnia 15.06.2021 r.

Po tej dacie tut. Urząd dokona oszacowania ilości wyrobów azbestowych, poznaczonych do usunięcia i unieszkodliwienia. W przypadku przystąpienia do programu odpowiedniej ilości zgłoszeń oraz spełniania warunków określonych przez WFOŚiGW Gmina złoży wniosek na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

Wszelkich informacji udziela pracownik Referatu Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Funduszy, pokój nr 4,
tel. 914317808.

Burmistrz Cedyni
Adam Zarzycki

Azbest - pozbądź się problemu
Azbest – pozbądź się problemu