Konsultacje społeczne w sprawie statutów jednostek pomocniczych

Burmistrz Cedyni ogłasza konsultacje z mieszkańcami Sołectw w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/184/04 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 3 września 2004 r. w sprawie statutów jednostek pomocniczych.

Osoby zainteresowane projektem uchwały zmieniającej Nr XVII/184/04 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 3 września 2004 r. w sprawie statutów jednostek pomocniczych mogą przedstawić swoje uwagi na formularzu konsultacyjnym, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2023 Burmistrza Cedyni z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutów sołectw Gminy Cedynia.

Formularze (dostępne na stronie BIP Cedynia lub w Urzędzie Miejskim w Cedyni pok. nr 1) należy składać w terminie od 23 stycznia 2023 roku do 06 lutego 2023 roku za pomocą wypełnionej i podpisanej ankiety konsultacyjnej w miejscach jej udostępniania, przesyłać pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną, w następujący sposób:
a) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cedyni, Plac Wolności 1, 74 -520 Cedynia( sekretariat),
b) pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Cedyni, Plac Wolności 1, 74 -520 Cedynia (decyduje data wpływu do Urzędu),
c) za pomocą poczty elektronicznej, na adres: cedynia@cedynia.pl.

Informacja o przebiegu konsultacji oraz ich wyniku zostanie przedstawiona w raporcie, który zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cedyni, w terminie 3 dni od daty ich zakończenia.

https://bip.cedynia.pl/cedynia,a,26189,zarzadzenie-nr-82023-burmistrza-cedyni-z-dnia-13-stycznia-2023-r-w-sprawie-przeprowadzenia-konsultac.html