Konsultacje granic miasta Cedynia

Przypominamy, że od wczoraj tj. od 21 czerwca 2021 roku trwają konsultacje w zakresie projektu zmiany granic administracyjnych miasta Cedynia, zgodnie z załącznikiem numer 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Cedyni Nr XXV/223/2021 z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Cedynia w przedmiocie zmiany granic administracyjnych miasta Cedynia.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 21 czerwca 2021 r. do 21 lipca 2021 r. Nieprzekazanie opinii w terminie, o którym mowa w ust. 1 oznacza rezygnację z prawa jej wyrażenia.

Konsultacje polegają na zasięgnięciu opinii, poprzez oddanie głosu na ankiecie konsultacyjnej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do uchwały Rady Miejskiej w Cedyni Nr XXV/223/2021 z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Cedynia w przedmiocie zmiany granic administracyjnych miasta Cedynia.

Wyrażenie opinii polega na umieszczeniu w odpowiedniej rubryce: „Jestem za”, „Jestem przeciw”, „Wstrzymuję się”, znaku ,,X” i złożeniu podpisu na ankiecie konsultacyjnej.

Wypełnione ankiety konsultacyjne można składać w miejscach ich udostępniania, przesyłać pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną, w następujący sposób:
a) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cedyni, Plac Wolności 1, 74 -520 Cedynia,
b) w Centrum Promocji i Turystyki , Plac Wolności 4, 74 -520 Cedynia,
b) pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Cedyni, Plac Wolności 1, 74 -520 Cedynia (decyduje data wpływu do Urzędu),
c) za pomocą poczty elektronicznej, na adres: info@cedynia.pl.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Cedyni, pokój nr 8, tel (091) 4317826, zostały one opublikowane na stronie internetowej www.bip.cedynia.pl oraz umieszczone są na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.