IX Sesja Rady Miejskiej w Cedyni

IX Sesja Rady Miejskiej w Cedyni odbędzie się 18 lipca 2019 r. (czwartek) o godzinie 14.00, w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Cedyni, Plac Wolności nr 1.

Porządek obrad

 1. Otwarcie obrad.
 2. Porządek obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Interpelacje.
 5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Cedyni w okresie pomiędzy sesjami.
 6. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie.
 7. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania inwestycyjnego.
 8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla ochotniczej Straży Pożarnej w Cedyni.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Cedynia na rok 2019.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cedynia na lata 2019-2031.
 11. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Cedynia oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.
 12. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z placów zabaw, siłowni plenerowych i terenów rekreacyjnych stanowiących własność Gminy Cedynia.
 13. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, budynków jednorodzinnych oraz udziałów w nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi wraz pomieszczeniami przynależnymi oraz ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży tych nieruchomości.
 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażeni zgody na zmianę wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej, działce zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 164 obręb 2 miasta Cedynia.
 15. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomościach położonych w obrębie Osinów Dolny gmina Cedynia.
 16. Projekt uchwały W sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem 29 obręb Orzechów gmina Cedynia.
 17. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem 31/3 obręb Orzechów gmina Cedynia
 18. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem 169/1 obręb stara Rudnica gmina Cedynia.
 19. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem 169/2 obręb Stara Rudnica gmina Cedynia.
 20. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem 101/1 obręb Stary Kostrzynek gmina Cedynia.
 21. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem 101/2 obręb Stary Kostrzynek gmina Cedynia.
 22. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem 101/3 obręb Stary Kostrzynek gmina Cedynia.
 23. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki numer 209/8 obręb Bielinek gmina Cedynia.
 24. Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydata na ławnika.
 25. Projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika.
 26. Projekt uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania w wyborze ławnika.
 27. Wolne wnioski i zapytania.
 28. Zamknięcie obrad.

PROJEKTY UCHWAŁ

Transmisję z sesji będzie można oglądać na naszym kanale na YouTube – https://www.youtube.com/user/umcedynia

Obowiązek informacyjny – transmisja Sesji Rady Miejskiej

Szanowni Państwo, 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”) i z tego powodu, zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 chcielibyśmy poinformować  o przetwarzaniu Państwa danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.

1. Administratorem Danych Osobowych pochodzących z nagrań podczas Sesji Rady Miejskiej jest Gmina Cedynia reprezentowana przez Burmistrza Cedyni, z siedzibą w Cedyni, Plac Wolności 1, 74-520 Cedynia, tel. 91 4144 006, e-mail: cedynia@cedynia.pl.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Tel. 91 4317 817 lub e-mail: info@cedynia.pl
3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia RODO), ponieważ obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty (art. 20. ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym).
4. Dane osobowe pochodzące z nagrań podczas Sesji Rady Miejskiej będą udostępniane innym odbiorcom danych, np. użytkownicy sieci Internet.
5. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
8. Wchodząc na obszar monitoringu podczas Sesji Rady Miejskiej decydują się Państwo na udostępnienie swoich danych osobowych.
9. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowane i nie będą profilowane.
10.Nagrania i transmisja obrad są udostępnione w sieci publicznej co może powodować ich przekazanie do państwa trzeciego.