II sesja Rady Miejskiej w Cedyni

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję II Sesję Rady Miejskiej w Cedyni na dzień 29 maja 2024r. (środa) na godzinę 13:00, która odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Cedyni, Plac Wolności 1, 74-520 Cedynia.

Porządek obrad

 1. Otwarcie obrad, sprawdzenie obecności.
 2. Porządek obrad.
 3. Interpelacje.
 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Cedyni w okresie pomiędzy sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Cedyni za 2023 rok.
 6. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2023 rok.
 7. Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Cedyni za rok 2023.
 8. Sprawozdanie z działalności Muzeum Regionalnego w Cedyni za 2023 rok.
 9. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Cedynia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2023.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie na rok 2024.
 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cedynia na lata 2024-2035.
 12. Projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Cedyni.
 13. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłacania i wysokości diet radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
 14. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za 2023 rok.
 15. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi sąsiedzkie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania.
 16. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Cedynia.
 17. Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie gminy Cedynia w roku 2024.
 18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres dłuższy niż 3 lata, w drodze bezprzetargowej nieruchomości komunalnej należącej do zasobu Gminy Cedynia, położonej w obrębie Cedynia 3, gmina Cedynia, część działki nr 345.
 19. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Cedynia.
 20. Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Cedyni przeprowadzenia kontroli.
 21. Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Cedyni przeprowadzenia kontroli.
 22. Wolne wnioski i zapytania.
 23. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Cedyni Krzysztof Nowak

Projekty uchwał – https://bip.cedynia.pl/cedynia,m,1831,sesja-ii-29-maja-2024.html

TRANSMISJA – https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1096/rada-miejska-w-cedyni.htm

 1. Administratorem Danych Osobowych pochodzących z transmisji i nagrań Sesji Rady Miejskiej jest Gmina Cedynia reprezentowana przez Burmistrza Cedyni, z siedzibą w Cedyni, Plac Wolności 1, 74-520 Cedynia, tel. 91 4144 006, e-mail: cedynia@cedynia.pl.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Tel. 91 4317 817 lub e-mail: info@cedynia.pl
 3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia RODO), ponieważ obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty (art. 20. ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym).
 4. Dane osobowe pochodzące z nagrań podczas Sesji Rady Miejskiej będą udostępniane innym odbiorcom danych, np. użytkownicy sieci Internet.
 5. Okres przez jaki Państwa dane będą przechowywane nie jest możliwy do określenia, ponieważ dane udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej są udostępnianie bez podawania daty końcowej.
 6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 8. Wchodząc na obszar monitoringu podczas Sesji Rady Miejskiej decydują się Państwo na udostępnienie swoich danych osobowych.
 9. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowane i nie będą profilowane.
 10. Państwa dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego.