GRANTY PPGR – UZUPEŁNIENIE OŚWIADCZEŃ

Prosimy mieszkańców Gminy Cedynia o uzupełnienie Wniosków Cyfrowa Gmina- „Granty PPGR” – sprzęt komputerowy dla dzieci z rodzin byłych pracowników PPGR

Gmina Cedynia informuje, że w ramach ogłoszonego naboru Cyfrowa Gmina ,,Granty PPGR” Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU” do Urzędu Miejskiego w Cedyni wpłynęło ponad 250 wniosków.

  • Zgodnie z wytycznymi Centrum Projektów Polska Cyfrowa Gminy mają obowiązek zweryfikować poprawność złożonych oświadczeń, w tym potwierdzić czy krewny w linii prostej dziecka pracował niegdyś w zlikwidowanym PPGR i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR,

Przypominamy, iż warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest spełnienie łącznie następujących warunków:

  • dziecko wskazane w oświadczeniu zamieszkuje miejscowość lub gminę w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe gospodarstwo rolne,
  • dziecko wskazane w oświadczeniu jest członkiem rodziny – krewnym w linii prostej osoby pracującej w PGR,
  • krewny w linii prostej dziecka pracował niegdyś w zlikwidowanym PGR,
  • krewny w linii prostej dziecka zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR,
  • dziecko wskazane w oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Aby potwierdzić te informacje osoby, które nie dołączyły dokumentów potwierdzających zatrudnienie przodka w PPGR proszone są o niezwłoczne dostarczenie w/w dokumentów do Urzędu Miejskiego w Cedyni do 23 listopada 2021r.

Osoby, które nie dostarczyły i nie posiadają dokumentów o zatrudnieniu w PPGR swoich przodków proszeni są o podanie danych identyfikacyjnych przodków w zakresie: daty urodzenia krewnego oraz imion jego rodziców.

Posiadając te dane Gmina Cedynia wystąpi do Krajowego Ośrodka Wspierania Rolnictwa o potwierdzenie zatrudnienia krewnego w PPGR.

Dodatkowo Gmina Cedynia informuje, że dokona weryfikacji dostępności do Internetu.

Oświadczenia, których nie uda się poprawnie zweryfikować zostaną odrzucone.

Jednocześnie przypominamy, iż złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą będzie skutkowało zwrotem otrzymanego wparcia oraz odpowiedzialnością karną.

Wszelkie informacje na temat Wniosków Granty PPGR znajdują się pod linkiem:
https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Cedynia reprezentowana przez Burmistrza Cedyni z siedzibą: Plac Wolności 1, 74-520 Cedynia. Adres e-mail do inspektora ochrony danych osobowych: info@cedynia.pl. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie na podstawie art. 6, ust. 1, lit. a w celu wzięcia udziału w Konkursie Grantowym – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR w ramach projektu Cyfrowa Gmina. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione lub podmioty upoważnione, którym
udostępniona zostanie dokumentacja dot. realizacji grantu w związku ze współfinansowaniem grantu – Wsparcie
dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR w ramach projektu Cyfrowa Gmina. Źródłem pochodzenia danych osobowych z dokumentów potwierdzających zatrudnienie przodka w PPGR jest osoba składająca wniosek.