DODATEK OSŁONOWY – INFORMACJA

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Cedyni informuje, że do dnia 30 kwietnia 2024 roku można składać wnioski o dodatek osłonowy. Druki wniosków dostępne są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Cedyni , jak również w załączniku pod informacją. Wnioski należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Cedyni.

Dodatek osłonowy wypłacany będzie jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 roku.

Dodatek ma na celu zniwelowanie kosztów energii, gazu i żywności dla mniej zamożnych gospodarstw domowych.

DODATEK OSŁONOWY PRZYSŁUGUJE:

  • osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2 100 zł (gospodarstwo domowe jednoosobowe tworzy osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca),
  • osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1 500 zł na osobę (gospodarstwo domowe wieloosobowe tworzy osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące).

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia.

Dodatek osłonowy za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 roku wyniesie:

  • 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
  • 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
  • 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
  • 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek osłonowy, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243), wynosi:

  • 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
  • 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
  • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
  • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Informacji o przyznanym dodatku osłonowego przekazywana będzie na adres poczty elektronicznej wskazanej we wniosku lub w przypadku braku skrzynki elektronicznej drogą pocztową.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Cedyni , ul. Plac Wolności 8, 74-520 Cedynia lub pod nr telefonu 91 4144 645, 91 46 47 956.