Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Uchwalona 15 września 2022 r. ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wprowadziła rozwiązanie w postaci dodatku dla podmiotów wrażliwych.

Uprawnione podmioty to:

– podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

– jednostki organizacyjną pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej;

– noclegownie albo ogrzewalnie, o których mowa w art. 48a ust. 3 albo 4 ustawy o pomocy społecznej;

– jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

– podmioty systemu oświaty, o którym mowa w art. 2 ustawy Prawo oświatowe;

– podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

– podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy, a także dzienny opiekun, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;

 – kościoły lub inne związki wyznaniowe, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania;

– podmioty prowadzące działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;

– podmioty prowadzące działalność archiwalną, o której mowa w art. 22 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

– ochotnicze straże pożarne;

– placówki zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ustawy o pomocy społecznej;

– rodzinne domy pomocy, o których mowa w art. 52 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, albo mieszkania chronione, o których mowa w art. 53 tej ustawy;

– centra integracji społecznej, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;

– kluby integracji społecznej, o którym mowa w art. 18 ustawy o zatrudnieniu socjalnym;

– warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej w rozumieniu art. 10a ust. 1 ustawy i art. 29 ust 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

– organizacje pozarządowe albo podmioty w rozumieniu art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

– spółdzielnie socjalne w rozumieniu art. 2 ustawy o spółdzielniach socjalnych.

Podmiot wrażliwy to jednostka, która ponosi koszty zakupu poniższych paliw i posiada na tą okoliczność faktury, które należy dołączyć do wniosku:

• węgla kamiennego, brykietu lub pelletu zawierających co najmniej 85 proc.

• węgla kamiennego,

• pelletu drzewnego, a także innego rodzaju biomasy,

• gazu skroplonego LPG,

• oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania,

w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich działalności statutowej.

Ile wynosi dodatek dla podmiotów wrażliwych?

Dodatek dla podmiotów wrażliwych przyznawany jest jednorazowo na wybrane źródło ciepła. Wysokość dodatku zrekompensuje 40 proc. wzrostu kosztów ogrzewania na sezon. Obliczenia przeprowadza się na podstawie średniej ceny i ilości zużytego paliwa w latach 2019, 2020 i 2021( wybrane dwa lata).

Do kiedy wniosek o dodatek dla podmiotów wrażliwych?

Wniosek o dodatek będzie można złożyć do 30 listopada 2022 r.

Poniżej w załączniku do pobrania wniosek:

https://www.gov.pl/attachment/b7475c3b-8419-48d8-b91f-ea0f9f953346

instrukcja wypełniania:

https://www.gov.pl/attachment/0690f549-d00c-49b3-b8d0-019b1e58c3ab

informacje dodatkowe:

https://www.gov.pl/web/klimat/inne-zrodla-ciepla