CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW – OBOWIĄZEK SKŁADANIA DEKLARACJI OD 1 LIPCA 2021 R.

Od 1-ego lipca 2021r. każdy Właściciel/Zarządca budynku będzie miał obowiązek złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), która ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada zainstalowane źródło ciepła lub spalania paliw o mocy nominalnej do 1MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. W deklaracji należy uwzględnić rodzaj źródła ciepła które ogrzewa budynek oraz źródła energii elektrycznej, które wykorzystywane są w tym samym celu lub na przykład do podgrzewania wody.

Sposób złożenia deklaracji:
Deklarację można złożyć w prosty sposób przez Internet nie wychodząc z domu– https://zone.gunb.gov.pl/
Wystarczy, że posiada się Profil zaufany/bankowość elektroniczną/e-dowód.

Jeżeli nie masz dostępu do Internetu deklarację możesz złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Cedyni, pok. nr 4 lub wysłać do urzędu listem poleconym na adres: Urząd Miejski w Cedyni, Plac Wolności 1, 74-520 Cedynia z dopiskiem: „Deklaracja CEEB”.

Terminy składania deklaracji:

  • 12 miesięcy w przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw kiedykolwiek uruchomionych przed 1 lipca 2021 r.
  • 14 dni od instalacji źródła ciepła lub spalania paliw, w przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw uruchomionych po 1 lipca 2021 r.

Deklaracja zawiera m. in. takie informacje jak:
• Imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby
• Adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw.
• Informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła i źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.
• numer telefonu właściciela lub zarządcy oraz adres e-mail- opcjonalnie

Niezłożenie deklaracji w w/w terminach stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny.

Szczegółowe informacje na temat CEEB znajdą Państwo na stronie internetowej www.gunb.gov.pl

Na kanale YouTube Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego pojawił się również film dot. Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków oraz możliwość składania deklaracji od 1 lipca 2021 r. , do obejrzenia którego serdecznie zapraszamy.

Załączniki: