Szukaj

Rewitalizacja

Rewitalizacja

W dniu 9 grudnia 2016 r. Gmina Cedynia podpisała z Województwem Zachodniopomorskim umowę o przyznaniu dotacji na przygotowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Cedynia, w kwocie 112 260,00 zł.

Generalną koncepcją celu rewitalizacji jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz przeciwdziałanie marginalizacji zdegradowanego społecznie, ekonomicznie i przestrzennie obszaru gminy. Program doprowadzi do regeneracji społecznej zdegradowanych obszarów miasta, przywrócenia atrakcyjności centrum miasta jako ośrodka pełniącego funkcje o charakterze integrującym mieszkańców i przyciągającym turystów. Działania prowadzone w ramach rewitalizacji mają zmierzać do poprawy atrakcyjności terenu i wzrostu bezpieczeństwa. Będą stymulować społeczność do podejmowania działań zmierzających do minimalizowania ubóstwa poprzez podejmowanie pracy, uporządkowanie miejsc zaniedbanych sprzyjających nawarstwianiu się patologii oraz przestępczości. Działania na rzecz poprawy estetyki i bezpieczeństwa, organizacji przestrzeni publicznych poprawią jakość życia mieszkańców, zwiększą atrakcyjność miejsc do prowadzenia działalności gospodarczej a przez to przyczynią się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej.


Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Cedynia na lata 2017-2023 zatwierdzony Uchwałą Nr XXVIII/279/2017 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 06 września 2017, został złożony do oceny dokonywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego i oceniony zgodnie z Zasadami weryfikacji programów rewitalizacji i prowadzenia wykazu programów rewitalizacji gmin województwa zachodniopomorskiego przez dwóch ekspertów. W wyniku dokonanej oceny stwierdzono, że Program wymaga korekt. Wszystkie uwagi sformułowane zostały w karcie oceny.

Warunkiem wpisania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia na lata 2017-2023 do Wykazu jest pozytywna ocena programu. Zgodnie z rozdziałem V Zasad weryfikacji programów rewitalizacji Gmina Cedynia jest zobowiązana poprawiony/uzupełniony program rewitalizacji przyjęty uchwałą Rady Gminy przekazać do Instytucji Zarządzającej RPO WZ w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisma informującego o ocenie w celu ponownego zaopiniowania.

W związku z tym 29 listopada 2017 roku Uchwałą Nr XXX/310/2017 Rada Miejska w Cedyni w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia na lata 2017-2023 zatwierdziła poprawioną wersję Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia na lata 2017-2023. Dokument wraz z ponownym wnioskiem o wpis programu rewitalizacji do wykazu został wysłany do Wydziału Zarządzania Strategicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.  Podsumowując działania w ramach projektu pod nazwą „Partycypacyjne opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia – Rewitalizacja centrum miasta” całkowita wartość zadania wyniosła 101.874,35 zł. Kwota przyznanej dotacji ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 wyniosła 91.389,29 zł.

Aktualny Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Cedynia na lata 2017-2023


 

Obszar rewitalizacji - miasto Cedynia
Obszar rewitalizacji - miasto Cedynia

Cedynia jako przykład dobrych praktyk


Konferencja podsumowująca realizację rewitalizacji


Nasz LPR na wykazie programów rewitalizacji gmin woj. zachodniopomorskiego


Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko


Rada Miejska w Cedyni przyjęła Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Cedynia na lata 2017-2023


Podwórko animacyjne podczas 3. festiwalu „Cedynia na okrągło"


Program 3. POLSKO-NIEMIECKIEGO FESTIWALU "CEDYNIA NA OKRĄGŁO", Sobota, 30 września 2017 r., Cedynia plac Wolności


Targi Ekonomii Społecznej w Szczecinie


Projekt uchwały w sprawie przyjęcia LPR


Raport z konsultacji społecznych


Konsultacje społeczne i projekt LPR - 30.06.2017


Zarządzenie w sprawie konsultacji społecznych LPR


Rewitalizacja - spotkanie podsumowujące 10.08.2017 - RELACJA


„Człowiek dowodem zmiany” 19.07.2017 - RELACJA


Zaproszenie na warsztaty konsultacyjne „Człowiek dowodem zmiany” 17.07.2017


„Noc tysiąca gwiazd” 13.07.2017 - RELACJA


Nie bez mieszkańców 13.07.2017 - RELACJA


"Z pamiętnika kolonisty" 12.07.2017 - RELACJA


Konsultacje społeczne LPR Gminy Cedynia 07.07.2017 – "Zróbmy coś razem 2!"- RELACJA


Już w piątek - „Zróbmy coś razem 2!” - ZAPROSZENIE 


 


Rewitalizacja w małych miastach - relacja z konferencji z Dobiegniewa


Debata "Ludzie tworzą miejsca" 23.06.2017 - RELACJA


Dyżur ekspercki 23.06.2017 - relacja


Spotkanie zespołu do wdrażania projektu 12.06.2017 - RELACJA


Dyżur ekspercki - 23.06.2017 - zaproszenie


Debata "Ludzie tworzą miejsca" - zaproszenie


Grant na rewitalizację alei kasztanowej


Dzień Dziecka 03.06.2017 - relacja


O rewitalizacji w 8 nr Cedynia na okrągło


Warsztaty „Artystyczna Książka“ 18-19.05.2017 - relacja


Spotkanie konsultacyjno-informacyjne 25.05.2017 - RELACJA


Gra miejska „Tajemnice Cedyni” - RELACJA


Warsztaty "Rewitalizacja w praktyce" – RELACJA


Informacje ogólne o naborze do LPR


Zaproszenia na dzień dziecka rozdane - RELACJA


Wyraź swoje zdanie o proponowanym obszarze rewitalizacji


Konkurs na logo LPR przeprowadzony - RELACJA


Dzień Dziecka - 03.06.2017 - ZAPROSZENIE


Wydarzenia w ramach LPR Gminy Cedynia 24-25.05.2017 - ZAPROSZENIE


„Zróbmy coś razem!” 17.05.2017 - RELACJA


Gra miejska 25.05.2017 - ZAPROSZENIE


Warsztaty "Artystyczna książka" - ZAPROSZENIE


Zapraszamy na akcję pod tytułem „Zróbmy coś razem!" - 17.05.2017


Wyniki konkursu plastycznego na logo - 17.05.2017


Spacer studyjny z przewodnikiem po proponowanym obszarze rewitalizacji oraz wspólna dyskusja - 12.05.2017 - RELACJA


Otwarte spotkanie dla mieszkańców - 12.05.2017 - RELACJA


Spotkanie informacyjne i spacer studyjny - 12.05.2017 - ZAPROSZENIE


Konkurs na logo Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia - REGULAMIN


Zapraszamy do składania propozycji projektów w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia


Zapraszamy na spotkania w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji -12 maj 2017


Obszar i cele rewitalizacji wyznaczone podczas spotkania 27 kwietnia 2017 roku - RELACJA


Ankieta - identyfikacja obszaru zdegradowanego - ZAPROSZENIE


Rewitalizacja centrum miasta - kolejne spotkanie - 2017.04.13 - RELACJA


Rewitalizacja podczas jarmarku wielkanocnego - 2017.04.09


O rewitalizacji w 7 nr Cedynia na okrągło - 2017.04.07


Kolejne spotkanie związane z rewitalizacją - 2017.04.03 - RELACJA


Pierwsze spotkanie zespołu do wdrażania projektu - 2017.03.29 - RELACJA


Burmistrz Cedyni Gabriela Kotowicz serdecznie zaprasza na spotkanie dotyczące projektu pod nazwą „Partycypacyjne opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia – Rewitalizacja centrum miasta”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020 z przedstawicielami firmy RS Andrzej Sobczyk, które odbędzie się w czwartek, 30 marca 2017 r. o godz. 12:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Cedyni - 2017-03-28


ZARZĄDZENIE NR 46/2017 BURMISTRZA CEDYNI Z DNIA 23 marca 2017 w sprawie powołania zespołu do wdrażania projektu pn. „Partycypacyjne opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia – Rewitalizacja centrum miasta”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014- 2020.


ZAPYTANIE OFERTOWE - Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
„Partycypacyjne opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia - Rewitalizacja centrum miasta”

 

Rewitalizacja


Krajowe Centrum Wiedzy o Rewitalizacji

Program rewitalizacji po nowemu

Zasady realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Rewitalizacja w RPO WZ 2014-2020 Zasady realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych

USTAWA z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji

Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020

Informacje

Dla mieszkańcówDla turystówDla inwestorówPodatki i opłaty lokalneDokumenty strategiczneGmina CedyniaDni CedyniGalerie i multimedia

Na skróty

Imienny wykaz głosowań radnychInterpelacje i zapytaniaSołectwa Gminy CedyniaStowarzyszeniaPlacówki oświatyParafie 

O Cedyni

Bitwa pod CedyniąSzlak CysterskiCedyński Park KrajobrazowyMapa GminyMonitoring