Zostań rodziną zastępczą!

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE prowadzi stały nabór kandydatów do pełnienia funkcji NIEZAWODOWEJ RODZINY ZASTĘPCZEJ

Dobro dziecka jest priorytetem, którym powinny kierować się wszelkie instytucje i osoby. W naszym powiecie są dzieci, których rodzice nie potrafią lub nie mogą otoczyć je właściwą opieką i wychowaniem. Zaniedbane, porzucone, nikomu niepotrzebne. Są smutne i nieufne. Marzą o rodzinie i własnym domu, w którym znajdą spokój, zrozumienie i akceptację.

W związku z powyższym apelujemy do wszystkich ludzi, którzy są odpowiedzialni, potrafiący zrozumieć dziecko i jego potrzeby, o rozważenie możliwości podjęcia się roli rodzica zastępczego.

Pełnienie tej funkcji – rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim. Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej muszą spełniać warunki, o których mowa w art. 42 ust. 1 – 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020 r. poz.821 ze zmianami):

 1. dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 2. nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
 3. wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
 4. nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
 5. są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:
  • zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz
  • opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawiona przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym;
 6. przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
  • rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
  • właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
  • wypoczynku i organizacji czasu wolnego.
  UWAGA!
  • Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.
  • W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Rodzina zastępcza otrzymuje miesięczne świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka.

Z rodziną zastępczą niezawodową spełniającej warunki do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej na jej wniosek zawarta może zostać umowa o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej. Z tego tytułu przysługiwać będzie rodzinie zastępczej zawodowej wynagrodzenie.

Organizator zapewnia bezpłatne szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, badanie psychologiczne w celu uzyskania opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz wsparcie i pomoc psychologiczno – pedagogiczną w trakcie trwania rodziny zastępczej.
Zainteresowane rodziny/osoby prosimy o bezpośredni kontakt z Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Gryfinie.
Nasz adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino
tel. 091 40 45 504 lub 091 416 20 17