ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA CEDYNI

Na podstawie § 23 Statutu Sołectwa Stara Rudnica oraz Zarządzenia Burmistrza Nr 113/2022 z dnia 04 lipca 2022r. zwołuję Zebranie Wiejskie w Sołectwie Stara Rudnica na dzień 14 lipca 2022r. o godzinie 19:00 w świetlicy w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa. W przypadku braku wymaganej frekwencji drugi termin zebrania odbędzie się w tym samym dniu o godzinie 19:30.

Porządek Zebrania Wiejskiego:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Stwierdzenie kworum
 3. Wybory Sołtysa:
  a) powołanie komisji skrutacyjnej,
  b) przyjęcie zgłoszenia kandydatów na Sołtysa
  c) przeprowadzenie głosowania,
  d) ustalenie wyników głosowania i wyborów,
  e) ogłoszenie wyników wyborów,
  f) sporządzenie protokołu głosowania.
 4. Wolne wnioski.
 5. Zamknięcie zebrania.

BURMISTRZ CEDYNI
ADAM ZARZYCKI