ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA CEDYNI z dnia 14 września 2022 r.

Na podstawie § 28 ust.1 Statutu Sołectwa Piasek oraz Zarządzenia Burmistrza Nr 155/2022 z dnia 14 września 2022r. zwołuję Zebranie Wiejskie w Sołectwie Piasek na dzień 23 września 2022r. o godzinie 18:00 w świetlicy wiejskiej w Piasku (Piasek 36) w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa.

W przypadku braku wymaganej frekwencji drugi termin zebrania odbędzie się w tym samym dniu o godzinie 18:30.

Porządek Zebrania Wiejskiego:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Stwierdzenie kworum
 3. Wybory Sołtysa:
  a) powołanie komisji skrutacyjnej,
  b) przyjęcie zgłoszenia kandydatów na Sołtysa
  c) przeprowadzenie głosowania,
  d) ustalenie wyników głosowania i wyborów,
  e)ogłoszenie wyników wyborów,
  f) sporządzenie protokołu głosowania.
 4. Wolne wnioski.
 5. Zamknięcie zebrania.

BURMISTRZ CEDYNI
ADAM ZARZYCKI