Zapytanie ofertowe 01/2019

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018.1986t.j.) niniejsze postępowanie nie podlega przepisom wyżej cytowanej ustawy.
Dot. wykonania warsztatów w dniach 21–22 czerwca 2019 r. w ramach projektu „Cedynia na handlowym szlaku” – FMP – 0284-19
I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:
Muzeum Regionalne w Cedyni, plac Wolności 4, 74-520 Cedynia, NIP 858-18-63-898, REGON 380447815, e-mail: muzeum@cedynia.pl, adres strony internetowej: www.cedynia.pl
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zapytania ofertowego jest:
Wykonanie warsztatów w dniach 21-22.06.2019 r. pod Górą Czcibora, w ramach projektu „Cedynia na handlowym szlaku” – umowa FMP-0284-19.

 1. warsztaty z brązownictwa 2 dni (21,22.06.2019 r.) po 5 godzin,
 2. warsztaty w barwierstwa 2 dni (21,22.06.2019 r.) po 8 godzin,
 3. warsztaty z kowalstwa 2 dni (21,22.06.2019 r.) po 5 godzin,
 4. warsztaty z filcowania 2 dni (21,22.06.2019 r.) po 4 godziny,
 5. warsztaty z obozu łowców 2 dni (21,22.06.2019 r.) po 1,5 godzin,
 6. warsztaty z pasomonnictwa 2 dni (21,22.06.2019 r.) po 1,5 godzin,
 7. warsztaty z serowarstwa 2 dni (21,22.06.2019 r.) po 2 godziny,
 8. warsztaty z rzemiosł podgrodzia 2 dni (21,22.06.2019 r.) po 10 godzin,
 9. warsztaty z garncarstwa 2 dni (21,22.06.2019 r.) po 5 godzin,
 10. warsztaty z ważenia soli 2 dni (21,22.06.2019 r.) po 2 godziny,
 11. warsztaty z instrumentów wczesnośredniowiecznych i śpiewu 2 dni (21,22.06.2019 r.) po 10 godzin,
 12. warsztaty z gier i zabaw muzycznych z akompaniamentem, tanecznych 2 dni (21,22.06.2019 r.) po 10 godzin,
 13. warsztaty z sokolnictwa 2 dni (21,22.06.2019 r. ) po 5 godzin,
 14. warsztaty z sztuki wojennej średniowiecznej 2 dni (21,22.06.2019 r.) po 10 godzin,
 15. warsztaty z jazdy konnej 2 dni (21,22.06.2019 r.) po 10 godzin ,
 16. warsztaty z łucznictwa 2 dni (21,22.06.2019 r.) po 10 godzin
 17. warsztaty z władania włócznią, oszczepem, mieczem i szablą 2 dni (21,22.06.2019 r.) po 10 godzin
 18. warsztaty z wyposażenia i ubioru średniowiecznego 2 dni (21,22.06.2019 r.) po 10 godzin,
 19. warsztaty z rybactwa 2 dni (21,22.06.2019 r.) po 7 godzin.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWNIENIA.
Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie od 21 czerwca 2019 r. do dnia 22 czerwca 2019 r. pod Górą Czcibora.
IV. PRZYGOTOWANIE OFERT Z ZAŁĄCZNIKAMI
Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych na zadanie określone lp. od 1 do 19.
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe należy składać w placówce Muzeum Regionalnym przy placu Wolności 4, w Cedyni do 17 czerwca 2019 r. do godziny 16.00; osobiście, za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej.
 2. Złożenie ofert nie jest wiążące dla Zamawiającego.
 3. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Muzeum Regionalnego z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz przygotowania i złożenia oferty na to zapytanie.
 4. Po wybraniu oferty z wyłonionym zleceniobiorcą zostanie zawarta umowa, lub sporządzone zlecenie wykonania warsztatów.

„Projekt dofinansowany ze środków EFRR w ramach programu Interreg VA oraz ze środków budżetu państwa.”

Załączniki:

 1. formularz ofertowy