XXXV sesja Rady Miejskiej w Cedyni

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zwołuję XXXV Sesję Rady Miejskiej w Cedyni na dzień 30 sierpnia 2022 r. (wtorek) na godzinę 13:00, która odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Cedyni, Plac Wolności 1, 74-520 Cedynia.

Porządek obrad

 1. Otwarcie obrad.
 2. Porządek obrad.
 3. Dyskusja i uwagi do protokołu z ostatniej sesji.
 4. Interpelacje.
 5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Cedyni w okresie pomiędzy sesjami.
 6. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w miejscowości Golice Gm. Cedynia.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Cedynia na rok 2022..
 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cedynia na lata 2022-2035.
 9. Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Szczecinie na własność Gminy Cedynia działki numer 22 obręb Siekierki.
 10. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 344 obręb Piasek, Gmina Cedynia.
 11. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 240 obręb Lubiechów Dolny, Gmina Cedynia.
 12. Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Cedynia działek w celu regulacji drogi w obrębie Stara Rudnica Gmina Cedynia.
 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres dłuższy niż 3 lata, w drodze bezprzetargowej nieruchomości komunalnej należącej do zasobu Gminy Cedynia, położonej w obrębie Piasek, gmina Cedynia, część działki nr 1/9/.
 14. Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości.
 15. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.
 16. Informacja z realizacji zadań służbowych przez funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej w Szczecinie w 2021 roku na terenie gminy Cedynia.
 17. Informacja dotycząca stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i gminy Cedynia w 2021 roku.
 18. Informacja z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Cedynia za 2021 rok.
 19. Informacja z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za 2021 rok.
 20. Informacja z działalności Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu za 2021 rok.
 21. Informacja Ośrodka Pomocy Społecznej w Cedyni za rok 2021 dotycząca działalności i realizacji jego ustawowych zadań, z podziałem na zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
 22. Informacja z działalności Muzeum Regionalnego w Cedyni za 2021 rok.
 23. Informacja Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2021.
 24. Wolne wnioski i zapytania.
 25. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Głowniak

Projekty uchwał – https://bip.cedynia.pl/cedynia,m,1607,sesja-xxxv-30-sierpnia-2022.html

TRANSMISJA – https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1096/rada-miejska-w-cedyni.htm

 1. Administratorem Danych Osobowych pochodzących z transmisji i nagrań Sesji Rady Miejskiej jest Gmina Cedynia reprezentowana przez Burmistrza Cedyni, z siedzibą w Cedyni, Plac Wolności 1, 74-520 Cedynia, tel. 91 4144 006, e-mail: cedynia@cedynia.pl.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Tel. 91 4317 817 lub e-mail: info@cedynia.pl
 3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia RODO), ponieważ obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty (art. 20. ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym).
 4. Dane osobowe pochodzące z nagrań podczas Sesji Rady Miejskiej będą udostępniane innym odbiorcom danych, np. użytkownicy sieci Internet.
 5. Okres przez jaki Państwa dane będą przechowywane nie jest możliwy do określenia, ponieważ dane udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej są udostępnianie bez podawania daty końcowej.
 6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 8. Wchodząc na obszar monitoringu podczas Sesji Rady Miejskiej decydują się Państwo na udostępnienie swoich danych osobowych.
 9. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowane i nie będą profilowane.
 10. Państwa dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego.