XXXIV sesja Rady Miejskiej w Cedyni

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm. ) zwołuję XXXIV Sesję Rady Miejskiej w Cedyni na dzień 21 czerwca 2022 r. (wtorek) na godzinę 14:00, która odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Cedyni, Plac Wolności 1, 74-520 Cedynia.

Porządek obrad

 1. Otwarcie obrad.
 2. Porządek obrad.
 3. Dyskusja i uwagi do protokołu z ostatniej sesji.
 4. Interpelacje.
 5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Cedyni w okresie pomiędzy sesjami.
 6. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Cedynia za 2021 rok – przeprowadzenie debaty .
 7. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Cedyni wotum zaufania.
 8. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cedynia za rok 2021.
 9. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Cedyni.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Cedynia na rok 2022
 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cedynia na lata 2022-2035
 12. Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na terenie Gminy Cedynia na rok szkolny 2022/2023.
 13. Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, położonej w obrębie Stara Rudnica gmina Cedynia oraz ustanowienia dla niej służebności gruntowej
 14. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników
 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres dłuższy niż 3 lata, w drodze bezprzetargowej nieruchomości komunalnej należącej do zasobu Gminy Cedynia, położonej w obrębie Piasek, Gmina Cedynia, część parteru budynku nr 36 w miejscowości Piasek
 16. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXI/295/2021 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia i realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Cedynia na lata 2022-2024.
 17. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXII/305/2022 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zmianę granic miasta Cedynia.
 18. Wolne wnioski i zapytania.
 19. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Głowniak

Projekty uchwał – https://bip.cedynia.pl/cedynia,a,25723,porzadek-obrad.html

TRANSMISJA – https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1096/rada-miejska-w-cedyni.htm

 1. Administratorem Danych Osobowych pochodzących z transmisji i nagrań Sesji Rady Miejskiej jest Gmina Cedynia reprezentowana przez Burmistrza Cedyni, z siedzibą w Cedyni, Plac Wolności 1, 74-520 Cedynia, tel. 91 4144 006, e-mail: cedynia@cedynia.pl.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Tel. 91 4317 817 lub e-mail: info@cedynia.pl
 3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia RODO), ponieważ obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty (art. 20. ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym).
 4. Dane osobowe pochodzące z nagrań podczas Sesji Rady Miejskiej będą udostępniane innym odbiorcom danych, np. użytkownicy sieci Internet.
 5. Okres przez jaki Państwa dane będą przechowywane nie jest możliwy do określenia, ponieważ dane udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej są udostępnianie bez podawania daty końcowej.
 6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 8. Wchodząc na obszar monitoringu podczas Sesji Rady Miejskiej decydują się Państwo na udostępnienie swoich danych osobowych.
 9. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowane i nie będą profilowane.
 10. Państwa dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego.