XXXIII sesja Rady Miejskiej w Cedyni

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) zwołuję XXXIII Sesję Rady Miejskiej w Cedyni na dzień 27 maja 2022r. (piątek) na godzinę 10:00, która odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Cedyni, Plac Wolności 1, 74-520 Cedynia.

Porządek obrad

 1. Otwarcie obrad, sprawdzenie obecności.
 2. Porządek obrad.
 3. Dyskusja i uwagi do protokołu z ostatniej sesji.
 4. Interpelacje.
 5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Cedyni w okresie pomiędzy sesjami.
 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie na rok 2022.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cedynia na lata 2022 -2035.
 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na działce numer 371/6 obręb 3 miasta Cedynia na rzecz Skarbu Państwa
 9. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP w Cedynia.
 10. Projekt uchwały w sprawie określenia pomocy dla Powiatu Gryfińskiego.
 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem 171 obręb Stara Rudnica gmina Cedynia w drodze przetargu.
 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem 115 obręb Stary Kostrzynek gmina Cedynia w drodze przetargu.
 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem 100/5 obręb Osinów Dolny gmina Cedynia w drodze przetargu.
 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem 107/5 obręb Osinów Dolny gmina Cedynia w drodze przetargu
 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres dłuższy niż 3 lata, w drodze bezprzetargowej nieruchomości komunalnej należącej do zasobu Gminy Cedynia, położonej w obrębie Stara Rudnica, gmina Cedynia, działka nr 697/2 .
 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres dłuższy niż 3 lata, w drodze bezprzetargowej nieruchomości komunalnej należącej do zasobu Gminy Cedynia, położonej w obrębie 2, miasta Cedynia, część działki nr 110.
 17. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody ,,Wrzosowiska Cedyńskie im. inż. Wiesława Czyżewskiego”
 18. Projekt uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej z terenu Gminy Cedynia za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu
 19. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za 2021 rok
 20. Wolne wnioski i zapytania.
 21. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Cedyni

Piotr Głowniak

Projekty uchwał – https://bip.cedynia.pl/cedynia,m,1568,sesja-xxxiii-27-maja-2022.html

TRANSMISJA – https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1096/rada-miejska-w-cedyni.htm

 1. Administratorem Danych Osobowych pochodzących z transmisji i nagrań Sesji Rady Miejskiej jest Gmina Cedynia reprezentowana przez Burmistrza Cedyni, z siedzibą w Cedyni, Plac Wolności 1, 74-520 Cedynia, tel. 91 4144 006, e-mail: cedynia@cedynia.pl.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Tel. 91 4317 817 lub e-mail: info@cedynia.pl
 3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia RODO), ponieważ obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty (art. 20. ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym).
 4. Dane osobowe pochodzące z nagrań podczas Sesji Rady Miejskiej będą udostępniane innym odbiorcom danych, np. użytkownicy sieci Internet.
 5. Okres przez jaki Państwa dane będą przechowywane nie jest możliwy do określenia, ponieważ dane udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej są udostępnianie bez podawania daty końcowej.
 6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 8. Wchodząc na obszar monitoringu podczas Sesji Rady Miejskiej decydują się Państwo na udostępnienie swoich danych osobowych.
 9. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowane i nie będą profilowane.
 10. Państwa dane osobowe będą przekazane do państwa trzeciego, ponieważ transmisja odbywa się przy pomocy platformy YouTube.