XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Cedyni

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) zwołuję XXVIII Sesję Rady Miejskiej w Cedyni na dzień 05 października 2021 (wtorek) na godzinę 14:00, która odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Cedyni, Plac Wolności 1, 74-520 Cedynia.

Porządek obrad

 1. Otwarcie obrad .
 2. Porządek obrad.
 3. Dyskusja i uwagi do protokołu z ostatniej sesji.
 4. Interpelacje.
 5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Cedyni w okresie pomiędzy sesjami.
 6. Rozpatrzenie Raportu z konsultacji z mieszkańcami gminy Cedynia w przedmiocie zmiany granic administracyjnych miasta Cedynia.
 7. Rozpatrzenie raportu z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Cedynia na lata 2021-2027.
 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Cedynia na rok 2021.
 9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Cedynia.
 10. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 231 obręb Bielinek, gmina Cedynia.
 11. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 186/3 obręb Osinów Dolny, gmina Cedynia.
 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres dłuższy niż 3 lata, w drodze bezprzetargowej nieruchomości komunalnej należącej do zasobu Gminy Cedynia, położonej w obrębie Lubiechów Górny, część działki nr 140/11.
 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres dłuższy niż 3 lata, w drodze bezprzetargowej nieruchomości komunalnej należącej do zasobu Gminy Cedynia, położonej w obrębie 2, miasta Cedynia, część działki nr 206.
 14. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Andrzeja Boboli na remont kościoła w Piasku.
 15. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i trybu poboru podatków i opłat lokalnych stanowiących dochód gminy oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia inkaso.
 16. Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za usługi cmentarne na cmentarzach komunalnych.
 17. Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVI/234/2021 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 227 obręb Bielinek, gmina Cedynia.
 18. Informacja z realizacji zadań służbowych przez funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej w Szczecinie w 2020 roku na terenie gminy Cedynia.
 19. Informacja dotycząca stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i gminy Cedynia w 2020 roku.
 20. Informacja z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za 2020 rok.
 21. Informacja z działalności Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu za 2020 rok.
 22. Informacja Ośrodka Pomocy Społecznej w Cedyni za rok 2020 dotycząca działalności i realizacji jego ustawowych zadań, z podziałem na zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
 23. Informacja z działalności Muzeum Regionalnego w Cedyni za 2020 rok.
 24. Informacja Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2020.
 25. Wolne wnioski i zapytania.
 26. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Cedyni
Piotr Głowniak

PROJEKTY UCHWAŁ

TRANSMISJA LIVE

 1. Administratorem Danych Osobowych pochodzących z transmisji i nagrań Sesji Rady Miejskiej jest Gmina Cedynia reprezentowana przez Burmistrza Cedyni, z siedzibą w Cedyni, Plac Wolności 1, 74-520 Cedynia, tel. 91 4144 006, e-mail: cedynia@cedynia.pl.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Tel. 91 4317 817 lub e-mail: info@cedynia.pl
 3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia RODO), ponieważ obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty (art. 20. ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym).
 4. Dane osobowe pochodzące z nagrań podczas Sesji Rady Miejskiej będą udostępniane innym odbiorcom danych, np. użytkownicy sieci Internet.
 5. Okres przez jaki Państwa dane będą przechowywane nie jest możliwy do określenia, ponieważ dane udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej są udostępnianie bez podawania daty końcowej.
 6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 8. Wchodząc na obszar monitoringu podczas Sesji Rady Miejskiej decydują się Państwo na udostępnienie swoich danych osobowych.
 9. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowane i nie będą profilowane.
 10. Państwa dane osobowe będą przekazane do państwa trzeciego, ponieważ transmisja odbywa się przy pomocy platformy YouTube.