XXVI Sesja Rady Miejskiej w Cedyni

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) zwołuję XXVI Sesję Rady Miejskiej w Cedyni na dzień 18 maja 2021 (wtorek) na godzinę 15:00, która odbędzie się w sali Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Cedyni, ul. Mieszka I 21, 74-520 Cedynia.

Porządek obrad

 1. Otwarcie obrad, sprawdzenie obecności.
 2. Porządek obrad.
 3. Dyskusja i uwagi do protokołu z ostatniej sesji.
 4. Interpelacje.
 5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Cedyni w okresie pomiędzy sesjami.
 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Cedynia na rok 2021.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cedynia na lata 2021 -2035.
 8. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
 9. Projekt uchwały w sprawie określenia pomocy dla Powiatu Gryfińskiego.
 10. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 213/10 obręb Lubiechów Dolny, gmina Cedynia.
 11. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem 212/2 obręb Żelichów, gmina Cedynia.
 12. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 227 obręb Bielinek, gmina Cedynia.
 13. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 239/1 obręb Piasek, gmina Cedynia.
 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie na czas nieoznaczony nieruchomości komunalnej należącej do zasobu Gminy Cedynia, położonej w obrębie Lubiechów Górny ( dz. 140/11)
 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie na czas nieoznaczony nieruchomości komunalnej należącej do zasobu Gminy Cedynia, położonej w obrębie Lubiechów Górny (dz. 49)
 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres dłuższy niż 3 lata, w drodze bezprzetargowej nieruchomości komunalnej należącej do zasobu Gminy Cedynia, położonej w obrębie Bielinek.
 17. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z wieży widokowej w Cedyni.
 18. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania.
 19. Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
 20. Projekt uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za 2020 rok
 21. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Cedyni
 22. Informacja Burmistrza Gminy Cedynia z realizacji art. 37 ust.8 ustawy z dnia 27 marca 2003. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym za 2020 r.
 23. Wolne wnioski i zapytania.
 24. Zamknięcie obrad.

PROJEKTY UCHWAŁ

TRANSMISJA LIVE

 1. Administratorem Danych Osobowych pochodzących z transmisji i nagrań Sesji Rady Miejskiej jest Gmina Cedynia reprezentowana przez Burmistrza Cedyni, z siedzibą w Cedyni, Plac Wolności 1, 74-520 Cedynia, tel. 91 4144 006, e-mail: cedynia@cedynia.pl.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Tel. 91 4317 817 lub e-mail: info@cedynia.pl
 3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia RODO), ponieważ obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty (art. 20. ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym).
 4. Dane osobowe pochodzące z nagrań podczas Sesji Rady Miejskiej będą udostępniane innym odbiorcom danych, np. użytkownicy sieci Internet.
 5. Okres przez jaki Państwa dane będą przechowywane nie jest możliwy do określenia, ponieważ dane udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej są udostępnianie bez podawania daty końcowej.
 6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 8. Wchodząc na obszar monitoringu podczas Sesji Rady Miejskiej decydują się Państwo na udostępnienie swoich danych osobowych.
 9. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowane i nie będą profilowane.
 10. Państwa dane osobowe będą przekazane do państwa trzeciego, ponieważ transmisja odbywa się przy pomocy platformy YouTube.