XLIV sesja Rady Miejskiej w Cedyni

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572) zwołuję XLIV Sesję Rady Miejskiej w Cedyni na dzień 17 maja 2023 r. (środa) na godzinę 13:00, która odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Cedyni, Plac Wolności 1, 74-520 Cedynia.

Porządek obrad
1. Otwarcie obrad, sprawdzenie obecności.
2. Porządek obrad.
3. Dyskusja i uwagi do protokołu z ostatniej sesji.
4. Interpelacje.
5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Cedyni w okresie pomiędzy sesjami.
6. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Cedynia na rok 2023.
7. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cedynia na lata 2023-2035.
8. Projekt uchwały w sprawie określenia pomocy dla Powiatu Gryfińskiego.
9. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i trybu poboru podatków i opłat lokalnych stanowiących dochód gminy oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem 106 obręb Stary Kostrzynek gmina Cedynia w drodze przetargu.
11. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki numer 1/9 obręb Piasek, Gmina Cedynia.
12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem 361/3 obręb Stary Kostrzynek Gmina Cedynia w drodze przetargu.
13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem 353/2 obręb 3 miasta Cedynia w drodze przetargu.
14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres dłuższy niż 3 lata, w drodze przetargu lokalu innego niemieszkalnego znajdującego się w budynku przy ulicy Staromiejskiej nr 3 , działka nr 317 obręb 3 miasta Cedynia.
15. Projekt uchwały w sprawie ustalenia Programu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych bezodpływowych zbiorników na ścieki bytowo-socjalne na terenie gminy Cedynia.
16. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Śliwkowa na terenie miasta Cedynia.
17. Projekt uchwały w sprawie w sprawie nadania nazwy ulicy Widokowej na terenie miasta Cedynia.
18. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Cedynia.
19. Projekt uchwały w sprawie określenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art.39 ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
20. Projekt uchwały w sprawie wykazy kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie gminy Cedynia w roku 2023.
21. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Cedyni.
22. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cedynia
23. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania obszarów w miejscowości Osinów Dolny gmina Cedynia.
24. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za 2022 rok.
25. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Cedyni za rok 2022.
26. Wolne wnioski i zapytania.
27. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Cedyni Piotr Głowniak

Projekty uchwał – https://bip.cedynia.pl/cedynia,m,1692,sesja-xliv-17-maja-2023.html

TRANSMISJA – https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1096/rada-miejska-w-cedyni.htm

  1. Administratorem Danych Osobowych pochodzących z transmisji i nagrań Sesji Rady Miejskiej jest Gmina Cedynia reprezentowana przez Burmistrza Cedyni, z siedzibą w Cedyni, Plac Wolności 1, 74-520 Cedynia, tel. 91 4144 006, e-mail: cedynia@cedynia.pl.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Tel. 91 4317 817 lub e-mail: info@cedynia.pl
  3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia RODO), ponieważ obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty (art. 20. ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym).
  4. Dane osobowe pochodzące z nagrań podczas Sesji Rady Miejskiej będą udostępniane innym odbiorcom danych, np. użytkownicy sieci Internet.
  5. Okres przez jaki Państwa dane będą przechowywane nie jest możliwy do określenia, ponieważ dane udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej są udostępnianie bez podawania daty końcowej.
  6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  7. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
  8. Wchodząc na obszar monitoringu podczas Sesji Rady Miejskiej decydują się Państwo na udostępnienie swoich danych osobowych.
  9. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowane i nie będą profilowane.
  10. Państwa dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego.