XLII sesja Rady Miejskiej w Cedyni

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję XLII Sesję Rady Miejskiej w Cedyni na dzień 08 lutego 2023 r. (środa) na godzinę 13:00, która odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Cedyni, Plac Wolności 1, 74-520 Cedynia.

Porządek obrad
1. Otwarcie obrad, sprawdzenie obecności.
2. Wręczenie przyznanych stypendiów dla uczniów szkół gminy Cedynia w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w I półroczu roku szkolnego 2022/2023
3. Porządek obrad.
4. Dyskusja i uwagi do protokołu z ostatniej sesji.
5. Interpelacje.
6. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Cedyni w okresie pomiędzy sesjami.
7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVII/184/04 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 3 września 2004 r. w sprawie statutów jednostek pomocniczych
– sprawozdanie z konsultacji społecznych.
8. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki numer 380/2 obręb Piasek, gmina Cedynia, zabudowanej budynkiem mieszkalnym Piasek 63 A.
9. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Cedyni na rok 2023.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Cedyni Piotr Głowniak

Projekty uchwał – https://bip.cedynia.pl/cedynia,m,1655,sesja-xlii-8-lutego-2023.html

TRANSMISJA – https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1096/rada-miejska-w-cedyni.htm

  1. Administratorem Danych Osobowych pochodzących z transmisji i nagrań Sesji Rady Miejskiej jest Gmina Cedynia reprezentowana przez Burmistrza Cedyni, z siedzibą w Cedyni, Plac Wolności 1, 74-520 Cedynia, tel. 91 4144 006, e-mail: cedynia@cedynia.pl.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Tel. 91 4317 817 lub e-mail: info@cedynia.pl
  3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia RODO), ponieważ obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty (art. 20. ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym).
  4. Dane osobowe pochodzące z nagrań podczas Sesji Rady Miejskiej będą udostępniane innym odbiorcom danych, np. użytkownicy sieci Internet.
  5. Okres przez jaki Państwa dane będą przechowywane nie jest możliwy do określenia, ponieważ dane udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej są udostępnianie bez podawania daty końcowej.
  6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  7. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
  8. Wchodząc na obszar monitoringu podczas Sesji Rady Miejskiej decydują się Państwo na udostępnienie swoich danych osobowych.
  9. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowane i nie będą profilowane.
  10. Państwa dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego.