XIX Sesja Rady Miejskiej w Cedyni

XIX Sesja Rady Miejskiej w Cedyni odbędzie się 25 sierpnia 2020 (wtorek) o godzinie 11:00 w sali Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Cedyni, ul. Mieszka I 21, 74-520 Cedynia.

Porządek obrad

 1. Otwarcie obrad
 2. Porządek obrad
 3. Dyskusja i uwagi do protokołu z ostatniej sesji
 4. Interpelacje
 5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Cedyni w okresie pomiędzy sesjami
 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Cedynia na rok 2020
 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cedynia na lata 2020-2025
 8. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży udziałów w nieruchomości, działce zabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 374 o powierzchni 0,0985 ha, obręb 3 miasta Cedynia
 9. Projekt uchwały w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości dla Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu
 10. Informacja z realizacji zadań służbowych przez funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej w Szczecinie w 2019 roku na terenie gminy Cedynia
 11. Informacja dotycząca stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i gminy Cedynia w 2019 roku
 12. Informacja o działalności Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Cedynia za 2019 rok
 13. Informacja z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za 2019 rok
 14. Informacja z działalności Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu za 2019 rok
 15. Informacja Ośrodka Pomocy Społecznej w Cedyni za rok 2019 dotycząca działalności i realizacji jego ustawowych zadań, z podziałem na zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
 16. Informacja z działalności Muzeum Regionalnego w Cedyni za 2019 rok
 17. Informacja Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2019
 18. Wolne wnioski i zapytania
 19. Zamknięcie obrad

PROJEKTY UCHWAŁ