XIII Sesja Rady Miejskiej w Cedyni

XIII Sesja Rady Miejskiej w Cedyni odbędzie się 28 listopada 2019 r. (czwartek) o godzinie 14:00, w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Cedyni, Plac Wolności nr 1.

Porządek obrad

 1. Otwarcie obrad, sprawdzenie obecności.
 2. Porządek obrad.
 3. Dyskusja i uwagi do protokołu z ostatniej sesji.
 4. Interpelacje.
 5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Cedyni w okresie pomiędzy sesjami.
 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Cedynia na rok 2019.
 7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg.
 8. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w miejscowości Golice Gmina Cedynia.
 9. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości oznaczonej nr 35 obręb Bielinek, gmina Cedynia.
 10. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cedynia na lata 2018-2022.
 11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Cedynia na rok 2020.
 12. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Cedynia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
 13. Wolne wnioski i zapytania.
 14. Zamknięcie obrad.

http://bip.cedynia.pl/cedynia,m,1244,sesja-xiii-28-listopada-2019.html