X Sesja Rady Miejskiej w Cedyni

X Sesja Rady Miejskiej w Cedyni odbędzie się 19 września 2019 r. (czwartek) o godzinie 13:00, w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Cedyni, Plac Wolności nr 1.

Porządek obrad

 1. Otwarcie obrad, sprawdzenie obecności.
 2. Porządek obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Interpelacje.
 5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Cedyni w okresie pomiędzy sesjami.
 6. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cedyni z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu, materiałów i wyposażenia do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.
 7. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osinowie Dolnym z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu, materiałów i wyposażenia do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.
 8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czachowie z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pod tytułem „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”.
 9. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubiechowie Górnym z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pod tytułem „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”.
 10. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Gryfińskiego w roku 2019.
 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Cedynia na rok 2019.
 12. Projekt Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cedynia na lata 2019-2031.
 13. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i trybu poboru podatków i opłat lokalnych stanowiących dochód gminy oraz określenia inkasentów i wynagradzania za inkaso.
 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej, działce zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 128/2 obręb Żelichów gmina Cedynia.
 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej, działce zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 128/4 obręb Żelichów gmina Cedynia.
 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności, przyznania prawa pierwszeństwa najemcy i wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu innego niemieszkalnego w miejscowości Żelichów.
 17. Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania w użyczenie nieruchomości należących do zasobu Gminy Cedynia.
 18. Projekt uchwały w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Cedyni.
 19. Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Cedyni.
 20. Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
 21. Projekt uchwały w sprawie zamiaru i przyczyn połączenia samorządowych instytucji kultury.
 22. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Cedyni Pana Krzysztofa Niedźwiedzkiego.
 23. Projekt uchwały w sprawie wyboru ławnika na potrzeby Sądu Rejonowego w Gryfinie na kadencję w latach 2020-2023.
 24. Wolne wnioski i zapytania.
 25. Zamknięcie obrad.

PROJEKTY UCHWAŁ

Transmisję z sesji będzie można oglądać na naszym kanale na YouTube – https://www.youtube.com/user/umcedynia

Obowiązek informacyjny – transmisja Sesji Rady Miejskiej

Szanowni Państwo, 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”) i z tego powodu, zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.

 1. Administratorem Danych Osobowych pochodzących z nagrań podczas Sesji Rady Miejskiej jest Gmina Cedynia reprezentowana przez Burmistrza Cedyni, z siedzibą w Cedyni, Plac Wolności 1, 74-520 Cedynia, tel. 91 4144 006, e-mail: cedynia@cedynia.pl.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Tel. 91 4317 817 lub e-mail: info@cedynia.pl
 3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia RODO), ponieważ obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty (art. 20. ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym).
 4. Dane osobowe pochodzące z nagrań podczas Sesji Rady Miejskiej będą udostępniane innym odbiorcom danych, np. użytkownicy sieci Internet.
 5. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 8. Wchodząc na obszar monitoringu podczas Sesji Rady Miejskiej decydują się Państwo na udostępnienie swoich danych osobowych.
 9. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowane i nie będą profilowane.
  10.Nagrania i transmisja obrad są udostępnione w sieci publicznej co może powodować ich przekazanie do państwa trzeciego.