Wybory Sołtysa w Golicach

ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA CEDYNI z dnia 24 sierpnia 2023 r.

Na podstawie § 23 ust. 2 Statutu Sołectwa Golice oraz Zarządzenia Burmistrza Nr 134/2023 z dnia 21 sierpnia 2023r. zwołuję Zebranie Wiejskie w Sołectwie Golice na dzień 6 września 2023 r. o godzinie 18:00 w świetlicy w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa.

W przypadku braku wymaganej frekwencji drugi termin zebrania odbędzie się w tym samym dniu o godzinie 18:30.

Porządek Zebrania Wiejskiego:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Stwierdzenie kworum
 3. Wybory Sołtysa:
  a) powołanie komisji skrutacyjnej,
  b) przyjęcie zgłoszenia kandydatów na Sołtysa
  c) przeprowadzenie głosowania,
  d) ustalenie wyników głosowania i wyborów,
  e)ogłoszenie wyników wyborów,
  f) sporządzenie protokołu głosowania.
 4. Wolne wnioski.
 5. Zamknięcie zebrania.

BURMISTRZ CEDYNI
ADAM ZARZYCKI