Wniosek o wypłatę dodatku węglowego

Uprzejmie informujemy, że na terenie Gminy Cedynia obsługę wniosków o dopłatę dodatku węglowego realizować będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Cedyni ul. Plac Wolności 8. Wnioski można nabywać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Cedyni od 22 sierpnia 2022 roku. Wnioski można składać w formie elektronicznej z wykorzystaniem platformy EPUAP, bądź papierowo w Ośrodku Pomocy Społecznej w Cedyni, w następujących godzinach:

  • poniedziałek od 8:00 do 16:00
  • wtorek-piątek od 7:30 do 15:30.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numer telefonu: 91 4144619 lub 91 4144645

Wniosek o przyznanie dodatku węglowego można składać do 30.11.2022 r.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożonego po dniu 30.11.2022 r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO niniejszym informujemy, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Ośrodek Pomocy Społecznej w Cedyni reprezentowana przez Kierownika OPS, z siedzibą w Cedyni, Plac Wolności 8, 74-520 Cedynia, e-mail: ops@opscedynia.pl, tel. 91 4144619

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: info@michalniescioruk.pl

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z realizacji przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia  2022 r. o dodatku węglowym. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest obowiązek prawny polegający na przyjmowaniu i rozpatrywaniu wniosków o ustalenie prawa do dodatku węglowego.

4. Podmiotami, którym Administrator powierzył przetwarzanie Pani/Pana dane osobowe, na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, są podmioty świadczące dla Administratora usługi w zakresie dostawy, serwisu i naprawy oprogramowania komputerowego, a także pod- miot świadczący usługi prawne. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione także innym podmiotom i instytucjom upoważnionym z mocy prawa.

5. Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu oraz przez okres wymagany kategorią archiwalną B10 tj. 10 lat licząc od roku następującego po roku zakończenia Pani/Pana sprawy.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje żądanie następujących uprawnień: prawa dostępu do danych osobowych; prawo do żądania sprostowania danych osobowych; prawo do usunięcia danych osobowych – w przypadku gdy ustała podstawa do ich przetwarzania, dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów.

7. Wnioskowanie o dodatek osłonowy jest dobrowolne, tym samym podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe. Podanie danych staje się konieczne w przypadku ubiegania się o dodatek. Niepodanie danych spowoduje brak możliwości realizacji celu.

8. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

9. Przetwarzanie Pani/Pana danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.