Wniosek o usunięcie azbestu

Do 10 lipca można złożyć wniosek o usunięcie azbestu – jest możliwość uzyskania dofinansowania do 100 % kosztów na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

Urząd Miejski w Cedyni informuje wszystkich mieszkańców Gminy Cedynia o możliwości uzyskania dofinansowania do 100 % kosztów na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

W związku z tym Gmina Cedynia w imieniu mieszkańców deklarujących chęć pozbycia się materiałów zawierających azbest (np. pokrycia dachowego) może złożyć wniosek do WFOŚiGW o udzielenie pomocy finansowej. Warunkiem formalnym przystąpienia do programu jest:

  1. deklaracja właściciela nieruchomości o zamiarze usunięcia materiału zawierającego azbest (Załącznik nr 1- wniosek wraz z dokumentacja zdjęciową)
  2. zgłoszenie prac budowlanych z adnotacją, że Starosta Gryfiński nie wnosi zastrzeżeń (Załącznik nr 2)
  3. złożenie informacji o wyrobach zawierających azbest zgodnie z rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z dnia 11 stycznia 2011 r.) (Załącznik nr 3)

Jednocześnie informuję, iż dofinansowanie związane z wymianą pokrycia dachowego zawierającego azbest dotyczy wyłącznie kosztów:

· demontażu pokrycia lub wyrobów zawierających azbest,
· transportu odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia,,
· unieszkodliwienia odpadu niebezpiecznego,

poniesionych po dacie złożenia wniosku o dofinansowanie.

W związku z powyższym osoby, które zamierzają skorzystać z dotacji na usunięcie wyrobów zawierających azbest, proszone są o pisemną deklarację o zamiarze usunięcia tych wyrobów wraz z załącznikami określonymi w pkt. 1 – 3 najpóźniej do dnia 10.07.2020 r.

Po tej dacie tut. Urząd dokona oszacowania ilości wyrobów azbestowych, poznaczonych do usunięcia i unieszkodliwienia. W przypadku przystąpienia do programu odpowiedniej ilości zgłoszeń oraz spełniania warunków określonych przez WFOŚiGW Gmina złoży wniosek na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

Wszelkich informacji udziela pracownik Referatu Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Funduszy, pokój nr 4, tel. 914317808.