VIII Sesja Rady Miejskiej w Cedyni

VIII Sesja Rady Miejskiej w Cedyni odbędzie się 11 czerwca 2019 r. (wtorek) o godzinie 13.00, w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Cedyni, Plac Wolności nr 1.

Porządek obrad
1.    Otwarcie obrad .
2.    Porządek obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4.    Interpelacje.
5.    Sprawozdanie z pracy Burmistrza Cedyni w okresie  pomiędzy sesjami.
6.    Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Cedynia za 2018 rok – przeprowadzenie debaty.                                                                                                          
7.    Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Cedyni wotum zaufania.
8.    Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z  wykonania budżetu Gminy Cedynia za rok 2018.    
9.    Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Cedyni.
10.    Projekt uchwały w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu  Gryfińskiego w roku 2019.
11.    Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Cedynia na  rok 2019
12.    Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad  i trybu poboru podatków i opłat lokalnych stanowiących dochód gminy oraz określenia inkasentów i wynagradzania za inkaso.
13.    Projekt uchwały w sprawie wystąpienia ze Związku Gmin Dolnej Odry       
14.    Projekt uchwały w sprawie zmiany Gminnego  programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Cedynia na rok 2019.
15.    Wolne wnioski i zapytania.
16.    Zamknięcie obrad.

PROJEKTY UCHWAŁ

Transmisję z sesji będzie można oglądać na naszym kanale na YouTube – https://www.youtube.com/user/umcedynia

Obowiązek informacyjny – transmisja Sesji Rady Miejskiej

Szanowni Państwo, 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”) i z tego powodu, zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 chcielibyśmy poinformować  o przetwarzaniu Państwa danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.

1. Administratorem Danych Osobowych pochodzących z nagrań podczas Sesji Rady Miejskiej jest Gmina Cedynia reprezentowana przez Burmistrza Cedyni, z siedzibą w Cedyni, Plac Wolności 1, 74-520 Cedynia, tel. 91 4144 006, e-mail: cedynia@cedynia.pl.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Tel. 91 4317 817 lub e-mail: info@cedynia.pl
3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia RODO), ponieważ obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty (art. 20. ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym).
4. Dane osobowe pochodzące z nagrań podczas Sesji Rady Miejskiej będą udostępniane innym odbiorcom danych, np. użytkownicy sieci Internet.
5. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
8. Wchodząc na obszar monitoringu podczas Sesji Rady Miejskiej decydują się Państwo na udostępnienie swoich danych osobowych.
9. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowane i nie będą profilowane.
10.Nagrania i transmisja obrad są udostępnione w sieci publicznej co może powodować ich przekazanie do państwa trzeciego.