VII Sesja Rady Miejskiej w Cedyni

VII Sesja Rady Miejskiej w Cedyni odbędzie się 30 maja 2019 r. (czwartek) o godzinie 10.00, w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Cedyni, Plac Wolności nr 1.

Porządek obrad.
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Porządek obrad.
4. Wręczenie radnemu zaświadczenia o wyborze.
5. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego.
6. Interpelacje.
7. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Cedyni w okresie pomiędzy sesjami.
8. Sprawozdanie z realizacji zadań służbowych przez funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej  w Szczecinie  w  2018 roku na terenie gminy Cedynia.
9. Informacja dotycząca stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i gminy Cedynia  w 2018 roku.
10. Informacja o działalności Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Cedynia za 2018 rok.
11. Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za 2018 rok.
12. Sprawozdanie z działalności Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu za 2018 rok.
13. Sprawozdanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Cedyni za rok 2018 dotyczące działalności i realizacji jego ustawowych zadań, z podziałem na zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
14. Sprawozdanie z działalności Muzeum Regionalnego w Cedyni za 2018 rok.
15. Sprawozdanie z realizacji zadań dotyczących rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania  narkomani w Gminie Cedynia w roku 2018.
16. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi  podmiotami  prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018”.
17. Projekt uchwały w sprawie określenia pomocy finansowej dla Powiatu Gryfińskiego.
18. Projekt uchwały w sprawie  zmiany budżetu i w budżecie Gminy Cedynia na rok 2019.
19. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Cedyni do wprowadzania danych dłużników do Rejestru Należności Publicznoprawnych.
20. Projekt uchwały o zmianie Uchwały Nr XXXII/336/2018 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 28 lutego 2018 r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w mieście Cedynia.
21. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości oznaczonej numer 152 obręb Stara Rudnica gmina Cedynia.
22. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności dla działki numer 38/13 obręb Bielinek gmina Cedynia.
23.  Projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomościach położonych w obrębie Osinów Dolny, gmina Cedynia.
24.  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres dłuższy niż  3 lata, w drodze bezprzetargowej nieruchomości komunalnej należącej do zasobu Gminy Cedynia (dz. Nr 43 obręb Lubiechów Górny)
25. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres dłuższy niż 3 lata, w drodze bezprzetargowej nieruchomości komunalnej należącej do zasobu Gminy Cedynia ( dz.nr 68 obręb 3 miasta Cedynia).
26. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży udziałów w nieruchomości,działce zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 61/10 o powierzchni 0,1719 ha w obrębie Golice, gmina Cedynia.
27. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu państwa – Lasy Państwowe Nadleśnictwa Chojna.
28. Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie uchwalania programu wspierania właścicieli budynków mieszkalnych w działaniach zmierzających do poprawy estetyki gminy poprzez udzielenie pożyczek z budżetu gminy na poprawę estetyki i stanu technicznego budynków mieszkalnych.
29. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia i realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Cedynia na lata 2019 – 2021.
30. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za 2018 rok.
31. Protokół z kontroli przeprowadzonej w Cedyńskim Ośrodku Kultury i Sportu w dniach 26.03.2019r. –  30.04.2019r. Przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Cedyni.
32. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Cedyni za 2018 rok.
33. Wolne wnioski i zapytania.
34. Zamknięcie obrad.

PROJEKTY UCHWAŁ

Transmisję z sesji będzie można oglądać na naszym kanale na YouTube – https://www.youtube.com/user/umcedynia

Obowiązek informacyjny – transmisja Sesji Rady Miejskiej

Szanowni Państwo, 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”) i z tego powodu, zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 chcielibyśmy poinformować  o przetwarzaniu Państwa danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.

1. Administratorem Danych Osobowych pochodzących z nagrań podczas Sesji Rady Miejskiej jest Gmina Cedynia reprezentowana przez Burmistrza Cedyni, z siedzibą w Cedyni, Plac Wolności 1, 74-520 Cedynia, tel. 91 4144 006, e-mail: cedynia@cedynia.pl.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Tel. 91 4317 817 lub e-mail: info@cedynia.pl
3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia RODO), ponieważ obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty (art. 20. ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym).
4. Dane osobowe pochodzące z nagrań podczas Sesji Rady Miejskiej będą udostępniane innym odbiorcom danych, np. użytkownicy sieci Internet.
5. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
8. Wchodząc na obszar monitoringu podczas Sesji Rady Miejskiej decydują się Państwo na udostępnienie swoich danych osobowych.
9. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowane i nie będą profilowane.
10.Nagrania i transmisja obrad są udostępnione w sieci publicznej co może powodować ich przekazanie do państwa trzeciego.