Spotkanie w Starym Kostrzynku w sprawie utworzenia Rezerwatu Kostrzyneckie Rozlewisko -relacja

Spotkanie odbyło się w dniu 27 marca w Starym Kostrzynku na zaproszenie p.o. Zastępcy Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie p. Marcina Siedleckiego.

W spotkaniu uczestniczyli: Dyrektor RDOŚ w Szczecinie Aleksandra Stodulna, grono szczecińskich naukowców, przyrodników, przedstawiciele władz samorządowych Burmistrz Cedyni Adam Zarzycki, Przewodniczący Rady Miejskiej w Cedyni Piotr Głowniak, radni, mieszkańcy okolicznych miejscowości, przedstawiciele kół łowieckich i przybyli goście.

Pani Dyrektor RDOŚ przekazała, że celem spotkania jest wysłuchanie mieszkańców oraz ich uwag. Pan Dyrektor Marcin Siedlecki zaprezentował mapę z orientacyjnym położeniem przyszłego rezerwatu wskazując, że rezerwat nie będzie obejmował terenu Odry oraz terenu gruntów prywatnych i dróg, aby mieszkańcy mieli ułatwiony dostęp do swoich działek.

Przedstawiciele grona naukowego omówili walory rozlewiska Odry, jego zasoby przyrodnicze oraz unikatowość przyrody na skalę europejską.

Dyrektor Marcin Siedlecki oświadczył, że główną przyczyną ustanowienia rezerwatu jest wyeliminowanie polowań na rozlewiskach Odry, a taką możliwość daje kolejna forma ochrony przyrody jaką jest rezerwat.
Mieszkańcy wielokrotnie podkreślali, że występujące formy ochrony, takie jak: Natura 2000 (ptasia), Natura 2000 (siedliskowa), Cedyński Park Krajobrazowy oraz Użytek Ekologiczny Kostrzyneckie Rozlewisko są wystarczające, a kolejna forma ochrony w tym zakresie nic nie zmieni, a wręcz pogorszy warunki życia i gospodarowania mieszkańców gminy Cedynia i jest wbrew ich woli narzucana przez instytucje i ekologów z zewnątrz.

Jako zagrożenia mieszkańcy wymienili zaśmiecanie rozlewisk, brak możliwości rozwijania działalności gospodarczej, ograniczenia w zabudowie miejscowości, ograniczenia w korzystaniu z gruntów położnych na rozlewiskach w tym wędkowania, a z powodu zakazu polowań zwiększone szkody od gatunku inwazyjnego jakim jest szop pracz.

Mieszkańcy kilkanaście razy prosili Dyrekcję RDOŚ w Szczecinie o zmianę poglądu i nietworzenie rezerwatu. Jednak zdaniem Dyrektor Aleksandry Stodulnej i Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody Marcina Siedleckiego decyzja o utworzeniu rezerwatu jest nieodwołalna.

Burmistrz Cedyni Adam Zarzycki i Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Głowniak poparli stanowisko mieszkańców i przekazali, że radni rady miejskiej reprezentujący społeczność gminy Cedynia w podjętej uchwale negatywnie zaopiniowali przekształcenie użytku ekologicznego Kostrzyneckie Rozlewisko w rezerwat przyrody.

Przedstawiciele kół łowieckich przekazali mieszkańcom, że RDOŚ w Szczecinie nie zgłaszał dotychczas uwag do prowadzonej na tym terenie gospodarki łowieckiej i zadeklarowali chęć rozmów z RDOŚ w Szczecinie w celu utrzymania istniejących form ochrony przyrody.

Mieszkańcy zaapelowali do RDOŚ – o przedstawienie wyników badań naukowych na temat zagrożeń, które powodują pogarszanie się stanu siedliska użytku ekologicznego Kostrzyneckie Rozlewisko oraz poprosili o przeprowadzenie badań przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu i ustalenie wpływu prowadzonej gospodarki łowieckiej na jego stan zachowania.

Dyrektor Zachodniopomorskich Parków Krajobrazowych Pan Ryszard Mićko opowiedział o działaniach ochronnych prowadzonych przez Zespół Parków Krajobrazowych na terenie użytku ekologicznego oraz o zamierzeniach i projektach mających na celu utrzymanie poziomu rozlewisk sprzyjających bytowaniu ptaków. Jednocześnie podkreślił, że istniejące formy ochrony przyrody są wystarczająca dla zachowania walorów przyrodniczych na rozlewiskach Odry w gminie Cedynia.

Na koniec Pani Dyrektor RDOŚ Aleksandra Stodulna jeszcze raz podkreśliła, iż celem utworzenia rezerwatu jest zwiększenie ochrony unikatowych na skalę europejską walorów Kostrzyneckiego Rozlewiska, a tym samym zwiększenie możliwości pozyskania środków zewnętrznych na ten cel. Poprosiła mieszkańców, aby przekazali na piśmie swoje uwagi i zastrzeżenia.

Dyskusja na spotkaniu była burzliwa, emocjonalna oraz wielowątkowa, a w spotkaniu uczestniczyło ponad 50 osób.