Restrukturyzacja zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne

Informujemy, że dnia 8 lutego br. weszła w życie ustawa o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne (Dz.U. z 2019 r. póz. 33), w tym rolników indywidualnych prowadzących gospodarstwa rodzinne. Ustawa skierowana jest do wszystkich rolników, również nie będących kontrahentami Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Restrukturyzacją mogą być objęte długi o charakterze pieniężnym, które powstały w związku z prowadzeniem działalności rolniczej. Restrukturyzacja może dotyczyć podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne, który:

  • jest osobą fizyczną lub prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną,
  • ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium RP,
  • jest właścicielem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym,
  • jest małym, średnim lub dużym przedsiębiorstwem,
  • od co najmniej 3 lat prowadzi działalność rolniczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym zwaną „działalnością rolniczą”,
  • jest niewypłacalny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe albo jest zagrożony niewypłacalnością w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne.

Przepisy ustawy nie są stosowane do podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne, wobec których toczy się postępowanie restrukturyzacyjne na podstawie przepisów ustawy z 15 maja 2015 r.- Prawo restrukturyzacyjne oraz znajdujących się w likwidacji lub w upadłości.

Ustawa wprowadza możliwość restrukturyzacji zadłużenia między innymi w postaci przejęcia długu przez KOWR w zamian za przeniesienie własności całości lub części nieruchomości rolnej zadłużonego podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Jednakże działalność rolnicza na tych gruntach nie musi być przerwana, gdyż po przeniesieniu własności nieruchomości rolnej na rzecz Skarbu Państwa dotychczasowy właściciel może skorzystać z prawa pierwszeństwa do dzierżawy tej nieruchomości.

Przejęcie przez KOWR długu podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne następuje za zgodą jego wierzycieli pod warunkiem przeniesienia przez ten podmiot własności całości lub części nieruchomości rolnej na rzecz Skarbu Państwa. Przejęty przez KOWR dług nie może przekroczyć wartości nieruchomości rolnej, pomniejszonej o wysokość sumy hipotek ustanowionych na tej nieruchomości.

Szczegółowych informacji i formularz wniosku można uzyskać na stronie: www.kowr.qov.pl. Dodatkowe informacje uzyskać można pod numerem telefonu 91 814 42 35 lub 91 814 42 04. KOWR OT w Szczecinie ul. Matejki 6B, 71-615 Szczecin, tel. 91-81 44 200, www.kowr.qov.pl.

Foto: Pixabay