Remont wieży widokowej w Cedyni (opis, cele, rezultaty)

Krótki opis projektu. Przedmiotem projektu jest remont zabytkowej wieży widokowej w Cedyni. Inwestycja wynika z Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia na lata 2017-2023 stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXX/310/2017 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 29 listopada 2017 roku, wpisanego do wykazu programów rewitalizacji województwa zachodniopomorskiego.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje: remont wieży widokowej (wraz z montażem iluminacji świetlnej, monitoringiem, elementami małej architektury, uporządkowaniem terenu), nadzór inwestorski i promocję projektu.

Cele i rezultaty

Realizacja przedmiotowego projektu wynika z zapisów LPR, który ma na celu przeciwdziałanie niekorzystnym przemianom demograficznym i społecznym oraz zwiększenie aktywności ekonomicznej i mobilizowanie przedsiębiorczości, w tym w szczególności: zwiększenie atrakcyjności obszaru rewitalizacji, integrację mieszkańców wokół zmian w obszarze rewitalizacji oraz przeciwdziałanie wykluczeniu i zachowaniom aspołecznym, zwiększenie szans na zatrudnienie w obszarze rewitalizacji, a także lepsze wykorzystanie kulturowego dziedzictwa, zwiększenie ruchu turystycznego, ożywienie gospodarcze. Do niemierzalnych celów projektu zaliczyć można: poprawę estetyki i przestrzeni publicznej, poprawę dostępności przestrzeni publicznej, poprawę bezpieczeństwa danej przestrzeni, przeciwdziałanie dewastacji zabytkowych obiektów, zwiększenie atrakcyjności otoczenia pod względem mieszkaniowym, jak i turystycznym Gminy Cedynia, wzrost zadowolenia społecznego, wzrost atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej Cedyni, stworzenie możliwości wykorzystania potencjału regionu w zakresie turystyki i agroturystyki.

Po realizacji przedmiotowego projektu wstęp na wieżę widokową będzie bezpłatny. Liczymy, że wzrost atrakcyjności turystycznej pociągnie ze sobą zwiększone zapotrzebowanie na usługi turystyczne i około turystyczne, takie jak gastronomia, czy baza noclegowa. Powyższe przyczyni się do powstania nowych miejsc pracy, a tym samym spadku bezrobocia na obszarze objętym przedmiotowym projektem.

Wsparcie finansowe

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską. Zgodnie z umową całkowita wartość projektu to 1 275 412,31 zł. Wysokość przyznanego dofinansowania to kwota 956 559,23 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz kwota 127 541,23 zł z budżetu państwa, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 zgodnie z zawartą dnia 21 maja 2019 roku w Cedyni umową o dofinansowanie Projektu „Remont wieży widokowej w Cedyni” Nr RPZP.09.03.00-32-0009/18-00.

01_Karta_wizualizacji_RPO_WZ_2014-2020