Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w
Szczecinie informuje

Działając na podstawie art. 28 ust. 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916), Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie informuje o sporządzeniu projektu zmiany zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie 30 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Odry PLB3200003 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2014 r., poz. 1934, zm. z 2017 r. poz. 2183) oraz możliwości zapoznania się z projektem dokumentu i wniesienia do niego uwag. Projekt zmiany zarządzenia dostępny jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie https://www.gov.pl/web/rdos-szczecin/bip w zakładce „Obwieszczenia i zawiadomienia” oraz w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie przy ul. Teofila Firlika 20; 71-637 Szczecin w godzinach 8:00 – 15:00.

Zainteresowane osoby i podmioty prowadzące działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych, dla ochrony których wyznaczono obszar mogą zgłaszać uwagi oraz wnioski do projektu dokumentu w zakresie wprowadzonych zmian w terminie do 16 sierpnia 2022 r.

Uwagi w formie pisemnej należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, ul. Teofila Firlika 20; 71-637 Szczecin.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie.

O przystąpieniu do zmiany przedmiotowego zarządzenia informowano w obwieszczeniu z dnia 09 listopada 2021 r. znak: WOPN-ON.6320.6.2021.RCH.

Rozpatrzenie wszystkich uwag i wniosków zawarte zostanie w treści uzasadnienia do zatwierdzonego zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, dlatego też nie będą udzielane żadne inne indywidualne odpowiedzi w formie pisemnej.