Planowane kontrole ZGDO

Planowane kontrole w zakresie posiadania umów na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych

Związek Gmin Dolnej Odry informuje, że na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 5a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – dalej „ustawa” (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469), przystępuje do kontroli właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dolnej Odry (dalej ZGDO), na których wytwarzane są odpady komunalne, a którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy – ZGDO (podmioty prowadzące działalność gospodarczą oraz urzędy i inne samorządowe jednostki organizacyjne) w zakresie posiadania umów na wykonanie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz dowodów uiszczania opłat za wykonanie tych usług.

Podczas przeprowadzania kontroli właściciel nieruchomości zobowiązany jest do okazani

  • umowy na odbiór odpadów komunalnych zawartej z gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcą, który jest uprawniony do odbioru odpadów komunalnych i posiada wpis do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Związku Gmin Dolnej Odry ( https://bip.zgdo.eu/index.php/rejestr-dzialalnosci-regulowanej-zgdo.html), a umowa musi być zgodna z wymaganiami określonymi w regulaminie oraz ze sposobem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust. 1;
  • dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za te usługi, takie jak rachunki czy faktury, obejmujące okres wskazany w wezwaniu;
  • innych dokumentów potwierdzających wykonania obowiązków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3b ustawy.

Kontrole będą przeprowadzane przez upoważnionych pracowników Biura Związku Gmin Dolnej Odry.

Wzywa się Właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy dotąd nie zawarli ww. umowy, do natychmiastowego wykonania obowiązku zgodnie z ustawą, to jest do zawarcia umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych!

Przypominamy, że w Polsce, każdy wytwórca odpadów komunalnych jest zobowiązany do gromadzenia ich w sposób selektywny!

Brak posiadania umowy lub jej nie przedłożenie na wezwanie organu, może skutkować uznaniem, że obowiązek wynikający z art. 5 ust. 1 pkt 1, 3 i 3b oraz ust. 1a ustawy nie został wykonany, co zgodnie z art. 10 ust. 2 może skutkować ukaraniem właściciela nieruchomości karą grzywny.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem Związku Gmin Dolnej Odry pod nr tel.: 91 461 50 88, 519 096 627 lub osobiście w siedzibie Biura przy ul. Narciarskiej 57 w Chojnie, w godzinach 7:15-15:15 .