OŚWIADCZENIE BURMISTRZA CEDYNI

OŚWIADCZENIE BURMISTRZA CEDYNI dotyczące wprowadzającego w błąd, nierzetelnego i manipulującego odbiorcami materiału, jaki w dniu 06.03.2024r. opublikowano w programie pt. „Uwaga!- TVN”

Dnia: 06.03.2024r.
UWAGA !!! UWAGA !!! UWAGA !!!
BURMISTRZ CEDYNI Adam Zarzycki BRONI DOBREGO IMIENIA MIESZKAŃCÓW, MYŚLIWYCH, WŁADZ I PRAWDY

JEŚLI CHCESZ POZNAĆ PRAWDĘ O REZERWACIE „Gęsi Bastion” i O PROGRAMIE NADANYM PRZEZ „TVN” – zapoznaj się z poniższym tekstem – a wszystko zrozumiesz w 5 minut

 • RDOŚ PRZEGRAŁ W SĄDZIE Z GMINĄ SPRAWĘ REZERWATU
 • RDOŚ NIKOGO NIE WYSŁAŁ NA ROZPRAWĘ I OGŁOSZENIE WYROKU
 • RDOŚ NIGY W CEDYNI NIE ŚCIGAŁ ŻADNEGO MYŚLIWEGO

OŚWIADCZENIE BURMISTRZA CEDYNI dotyczące wprowadzającego w błąd, nierzetelnego i manipulującego odbiorcami materiału, jaki w dniu 06.03.2024r. opublikowano w programie pt. „Uwaga!- TVN”

Szanowni Widzowie – którzy mieliście okazję oglądać program „Uwaga!- TVN” w dniu 06.03.2024r., niniejsze oświadczenie kieruję do Was i pragnę podać Państwu prawdziwe fakty, wolne od manipulacji, przeinaczeń i po prostu nieprawdziwego i nierzetelnego przekazu. Oceńcie sami prawdę i nie pozwólcie narzucać sobie złego zdania na temat Mieszkańców Naszej Gminy, Władz Gminy i Myśliwych.

Wiecie dobrze, że nie lubię się rozpisywać. Jednak zmusza mnie tutaj do podania sprawdzalnych danych i konkretów – ta szczególna sytuacja. Wskutek nierzetelności reportażu wyemitowanego przez stację TVN rozpętana została i wylana na mnie fala mowy nienawiści oraz niezasłużonej pogardy (z którymi podobno TVN „walczy” !?). Skierowano ją także do Myśliwych, ale przecież i do samodzielności i do samorządności naszych Mieszkańców Gminy Cedynia, którym ludzie z zewnątrz postanowili tu układać życie wg ich dziwnych pomysłów.

Ten zupełnie nieprawdopodobny stan rzeczy zmusza mnie do stanięcia w obronie dobrego imienia naszych Mieszkańców, władz Gminy i Myśliwych – bo dla szargania nimi nie ma żadnych uzasadnionych podstaw. Pozwólcie mi więc na szersze wyjaśnienie tej bulwersującej nagonki.

Mam prawo i obowiązek to uczynić, zanim podejmiemy stosowne kroki prawne w obronie dobrego imienia Mieszkańców Gminy Cedynia i Władz naszej Gminy w tym Radnych i mojego – Adama Zarzyckiego Burmistrza Cedyni oraz także naszych Myśliwych.

Oto te fakty, jakie każdy może z punktu widzenia ich prawdziwości zbadać oraz zweryfikować.

I. W Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego pod numerem 4091 z 2023r, ogłoszonym dnia 14.07.2023 ukazało się Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie (Pani Aleksandry Stodulnej) z dnia 13.07.2023 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody „Gęsi Bastion pod Starą Rudnicą”; objąć on miał obszar aż 724 ha (link: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/legalact/2023/4091/).

II. Rezerwat ten utworzono pomimo tego, że na terenie Gminy Cedynia na tym samym obszarze, od wielu lat funkcjonują z powodzeniem 4 inne formy ochrony (których ewentualnej „nieskuteczności” ani też ewentualnej „słabości” względnie „niewydajności” – nie wykazano w toku postępowania RDOŚ, ani też w toku działań stronników RDOŚ), a są to formy następujące:
1 – obszar NATURA 2000 – ochrona gatunkowa ptaków;
2 – obszar NATURA 2000 – ochrona siedliskowa;
3 – Cedyński Park Krajobrazowy;
4 – użytek ekologiczny Kostrzyneckie Rozlewiska.

III. Rezerwat ten utworzono pomimo umotywowanego racjonalnie i logicznie:

 1. sprzeciwu Mieszkańców (którzy w czwartek ok godziny 15.00 poprzez anons nadany na pocztę mailową Urzędu Miejskiego w Cedyni, zostali „powiadomieni” przez RDOŚ w Szczecinie o zaplanowanym już na poniedziałek na godzinę 17.00 – tj. za 3 dni, w tym sobota i niedziela, o spotkaniu w Starym Kostrzynku – Ludzie wtedy pracują, zaś część pracuje poza naszą Gminą. Przypadek ? nie sądzę ! Ale cóż to obchodziło RDOŚ i jego stronników !?); Pani Aleksandra Stodulna miała za nic negatywne stanowisko naszych Mieszkańców w sprawie Ich dotyczącej ! Nasi Mieszkańcy zatem mają nie być decydentami na ich własnej ziemi ? Mogą Oni wybierać swoje władze – ale nie mogą sobie wybierać rezerwatu ? O co tutaj chodzi !? Na spotkaniu Mieszkańcy wielokrotnie podkreślali że dbają o miejscowa przyrodę , dbają o jej walory przyrodnicze i od czasów powojennych nie przyczynili się do pogorszenia stanu siedlisk i liczebności gatunków ptaków. W dniu 9.03.2023 r odbyło się też spotkanie z przyrodnikiem Panem Piotrem Ch. i przedstawicielami lokalnych grup, którzy w głosowaniu jawnym opowiedzieli się przeciw utworzeniu rezerwatu na terenie Kostrzyneckiego Rozlewiska. Na 49 osób obecnych na spotkaniu tylko 1 osoba była za utworzeniem rezerwatu. Ponad 400 osób z terenu naszej gminy wyraziło swój sprzeciw na piśmie co do utworzenia rezerwatu „Gęsi Bastion pod Stara Rudnicą”
  – negatywnej opinii naszej Rady Miejskiej w Cedyni- miała ona formę uchwały Radnych naszej Rady Miejskiej, która jednak nie obchodziła Pani Dyrektor RDOŚ w Szczecinie – Aleksandry Stodulnej; Radni bowiem mogą uchwalać prawo miejscowe, nasz budżet, nasze podatki lokalne, nasze środki na inwestycje, kierunki rozwoju naszej Gminy – tylko, że rezerwat będzie im tu zakładał dyrektor RDOŚ w Szczecinie i wspierająca go grupa stronników !;
  – sprzeciwu Burmistrza Cedyni, (Burmistrz podpisuje umowy, inicjuje uchwały, aplikuje i pozyskuje środki na inwestycje i nadzoruje ich realizację, wykonuje uchwały Rady Miejskiej w Cedyni – ale ma nie mieć wpływu na zakładanie rezerwatu na naszym terenie przez Ludzi ze Szczecina i ich stronników !?);
  – negatywnego stanowiska Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, który przecież tutaj na miejscu ma pełną wiedzę o stanie ptactwa na terenie a obecnie funkcjonujące tutaj 4 formy ochrony przyrody są wystarczające. Z tą opinią Pani Aleksandra Stodulna dyrektor RDOŚ postanowiła wcale się nie liczyć, tak samo jak z opinią negatywną Burmistrza Cedyni, działającego w interesie Mieszkańców i dla ich dobra.
  – sprzeciwu Myśliwych zrzeszonych w Kole Łowieckim TROP, którzy już teraz nie mogą walczyć ze szkodnikami- niszczycielami ptactwa, ze względu na zakaz polowań w nowo utworzonym rezerwacie. Zadajmy sobie więc pytanie: co z rosnącą populacją szopa pracza, jenota i norki amerykańskiej, które dziesiątkują ptactwo i inne zwierzęta oraz będą rozmnażały się teraz poza wszelką kontrolą, także za sprawą decyzji RDOŚ.

IV. Siedziba RDOŚ mieści się ponad 100 km od terenu założonego nam rezerwatu, co oznacza, że postanowiono ze Szczecina ingerować w sprawy i prawa Mieszkańców naszej Gminy. Skutki założenia rezerwatu polegają na pełnym ograniczeniu korzystania przez Mieszkańców z terenu (zakaz zbierania ziół, zakaz spacerowania z psem, jeżdżenia rowerami; zakaz połowu ryb i zbierania roślin dziko rosnących; zakaz pływania i żeglowania, zakaz używania łodzi motorowych; zakaz biwakowania – ale zdaniem Pani Aleksandry Stodulnej założenie rezerwatu miałoby skutkować „rozkwitem agroturystyki” ? ).
Wszak każdy, kto się choć trochę interesuje tym, co dzieje się na terenie naszej Gminy ten wie, że około 85% powierzchni Gminy Cedynia jest terenem objętym rozmaitymi ograniczeniami o charakterze i podłożu przyrodniczym/środowiskowym! Wprowadzenie jeszcze na to wszystko kolejnej, PIĄTEJ FORMY w postaci rezerwatu (na terenie objętym już 4 innymi skutecznymi formami ochrony) – skutkowałoby przecież praktycznie całkowitym paraliżem aktywności naszych Mieszkańców, którzy dzielnie radzą sobie z trudami, jakie niesie codzienne życie i stale zmieniające się regulacje prawne w różnych dziedzinach. Ile jeszcze ograniczeń mają nasi Mieszkańcy znosić ? Nie może być na to naszej zgody.

A co z tym wszystkim dla dobra przyrody, ale nade wszystko dla dobra Mieszkańców naszej Gminy zrobiło do tej pory RDOŚ w Szczecinie ? Zupełnie nic, poza tym, że założyło nam w naszej Gminie bezprawnie rezerwat, co słusznie Sąd Administracyjny uznał za działanie nieważne, bowiem właśnie bezprawne !

V. RDOŚ w Szczecinie, ani bezkrytyczni stronnicy RDOŚ-u nie zainicjowali nigdy wobec choćby jednego Myśliwego choćby jednej sprawy dyscyplinarnej, albo choćby jednej sprawy karnej z powodu ewentualnego naruszenia przez choćby jednego Myśliwego zasad polowania na gęsi lub na inne zwierzęta, co dowodzi, że zarzuty i insynuacje wobec myśliwych są wyssane z palca i nic nie są warte; gdyby były prawdziwe – takie postępowania byłoby prowadzone, a nie były i nie są !;
RDOŚ i stronnicy RDOŚ nie słuchali w ogóle tego, że wpływ na liczbę populacji ptaków mają również inne czynniki środowiskowe. Pragnę nadmienić, że jeden z przyrodników to były myśliwy. Bardzo szokującym wydaje się również zachowanie przyrodnika, który dla zdobycia drastycznych ujęć konającej gęsi płynie za nią , narażając ją na wielki stres i osłabienie, by finalnie przedstawić jak kona.

VI. Bezzasadne i bezprawne naszym zdaniem zarządzenie RDOŚ w Szczecinie Gmina Cedynia zaskarżyła SKARGĄ do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie. Dnia 01.02.2024r., przed tymże Sądem odbywała się rozprawa – w sprawie II SA/Sz 809/23 i UWAGA: nikt ze strony RDOŚ, ani Pani Aleksandra Stodulna (autorka skarżonego zarządzenia), ani nikt z Jej Pracowników, albo chociaż jakiś pełnomocnik, ani nawet – choćby jako publiczność – nikt ze stronników tworzenia rezerwatu w Cedyni NIE POJAWIŁ SIĘ w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Szczecinie. W Sądzie był obecny tylko Burmistrz Cedyni – Adam Zarzycki i Jego Pełnomocnik. Także i na ogłoszenie Wyroku Sądu – co nastąpiło dnia 15.02.2024r., nikt ze strony RDOŚ i jego stronników nie pojawił się. To tak „bronili” swojej niesłusznej sprawy, że nie znaleźli czasu na to, aby przybyć do Sądu i aby prezentować swoje racje – a przecież o rozprawach Sądu doskonale RDOŚ wiedział. Sąd był niezwykle rzetelny i doskonale przygotowany do sprawy. Wszyscy z TROJGA PAŃSTWA SĘDZIÓW zadawali liczne, szczegółowe oraz dokładne pytania Burmistrzowi Cedyni, i jego Pełnomocnikowi. Drążyli starannie liczne zagadnienia bardzo dokładnie. Nie mogli Państwo Sędziowie o nic zapytać RDOŚ – bowiem nikt z RDOŚ do Sądu nie przybył. Lekceważąc tak naprawdę nie tylko Sąd, ale i Gminę Cedynia, jej Mieszkańców, jej Władze i Myśliwych.

VII. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie pomimo odbycia się szczegółowej rozprawy w dniu 01.02.2024r., postanowił rozważać treść wyroku do dnia 15.02.2023r., (przez 14 dni) – wtedy bowiem dopiero, po starannych rozważaniach i przygotowaniu stanowiska, Sąd zechciał ogłosić wyrok – Sąd w swoim wyroku stwierdził w nim nieważność zarządzenia Pani Aleksandry Stodulnej – Dyrektora RDOŚ w Szczecinie o utworzeniu nam w Gminie Cedynia rezerwatu,, Gęsi Bastion pod Stara Rudnicą”. Sąd ustnie, bardzo szczegółowo umotywował to sprawiedliwe i z gruntu uczciwe i rzetelnie wyjaśnione rozstrzygnięcie. I na to ogłoszenie wyroku w dniu 15.02.2024r., także nie przybył nikt z RDOŚ w Szczecinie w charakterze strony broniącej zarządzenia RDOŚ w Szczecinie Nie było też nikogo ze stronników tworzenia nam na siłę rezerwatu. Był w Sądzie i szczegółowo wszystko notował tylko reprezentant Gminy Cedynia.

Szanowni Państwo – bardzo ubolewam nad tym, że w okresie tuż przedwyborczym, TVN w szkalującym programie pt „Uwaga!- TVN” nierzetelnie przedstawiło zagadnienie tak proste i jasne, jak opisane powyżej przeze mnie w oświadczeniu. TVN wyraża w naszym odbiorze nie tylko brak szacunku dla społeczności lokalnej Gminy Cedynia, ale i dla władz Cedyni (Burmistrza i Rady Miejskiej) oraz w szczególny sposób – także i dla Myśliwych. Nie wiem, czy jest to wynik ignorancji czy stronniczości. Efekt tego manipulującego materiału jest jednak porażający. Fala brudu i hejtu oraz agresji i nienawiści skierowane do mnie, jako do Burmistrza Cedyni nie ma precedensu. Stanowczo obwiniam o to TVN i twórcę tego nieprofesjonalnego materiału.

Jednak taka postawa poważnej stacji telewizyjnej, podobno przeciwnej tzw. „mowie nienawiści” – taką właśnie haniebną narrację nieświadomych prawdy ludzi nakręciła. Może to mieć swoje prawne konsekwencje. Nie pozwolę szkalować uczciwych Mieszkańców, Myśliwych ale przecież i władz Gminy Cedynia, Rady Miejskiej w Cedyni, w tym także zatem i mnie Burmistrza Cedyni.

Wzywam TVN w tym oświadczeniu do przeproszenia Widzów za wyemitowanie tak niesolidnego materiału, który oceniam jako paszkwil oraz do zatrzymania fali nienawiści i hejtu, jaką TVN i autor rzeczonego materiału tym wywołali, a nade wszystko – do przeproszenia publicznie ludzi tymi działaniami dotkniętych.

ADAM ZARZYCKI
BURMISTRZ CEDYNI