Opracowywanie świadectw charakterystyki energetycznej lokali i budynków

W związku z nowelizacją przepisów Gmina Cedynia przeprowadza rozpoznanie rynku i prosi o oferty cenowe na opracowywanie świadectw charakterystyki energetycznej lokali/budynków przeznaczonych do sprzedaży.

Interesuje nas stała cena jednostkowa brutto za lokal/budynek oraz czas oczekiwania na dokument.

Szacowana ilość świadectw do opracowania w roku 2023 – 16 sztuk

Oferty prosimy składać do 19 maja 2023 roku na adres: nieruchomosci@cedynia.pl

Świadectwo charakterystyki energetycznej zawierać ma następujące dane:

numer świadectwa charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku;

– adres budynku lub części budynku;

– datę wystawienia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku;

– termin ważności świadectwa charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku;

– wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową budynku lub części budynku;

– wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową budynku lub części budynku;

– wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną budynku lub części budynku;

– udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową;

– jednostkową wielkość emisji CO2.

Osoba uprawniona do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej będzie obowiązana przekazać dokument w formie elektronicznej i papierowej.

Osoba będzie weryfikowana w wykazie osób uprawnionych do wystawiania świadectw charakterystyki energetycznej prowadzonym przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków .

Szczegółowych wyjaśnień w sprawie udziela Elżbieta Szablewska – referat Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Funduszy, tel. (091) 4317826.