Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2024

Burmistrz Cedyni przypomina, że zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż alkoholu, są zobowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia 2024 r. pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych uzyskanych w 2023 r. oraz dokonania opłaty. Oświadczenie to można pobrać z poniższego załącznika lub z Urzędu Miejskiego w Cedyni przy ul. Plac Wolności 1 w pokoju nr 1.

Wysokość opłaty:
• 525 zł, jeżeli wartość sprzedanych napojów do 4.5 proc. zawartości alkoholu oraz piwa nie przekroczyła 37.500 zł,
• 525 zł, jeżeli wartość sprzedanych napojów powyżej 4.5 proc. do 18 proc. zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) nie przekroczyła 37.500 zł,
• 2.100 zł, jeżeli wartość sprzedanych napojów powyżej 18 proc. zawartości alkoholu nie przekroczyła 77.000 zł.

W przypadku przekroczenia tych progów sprzedaży opłata wynosi:
• 1.4 proc. ogólnej wartości sprzedaży napojów do 4.5 proc. zawartości alkoholu i piwa,
• 1.4 proc. ogólnej wartości sprzedaży napojów o zawartości powyżej 4.5 proc. do 18 proc. alkoholu i piwa,
• 2.7 proc. ogólnej wartości sprzedaży napojów o zawartości powyżej 18 proc. alkoholu.

Opłatę można uiszczać w trzech równych ratach: do 31 stycznia, 31 maja i 30 września 2024 r. na konto Urzędu Miejskiego w Cedyni: nr 18 9370 1017 0100 0185 2001 0002 (BS Cedynia).

Konsekwencje prawne niewywiązania się przedsiębiorcy z obowiązków wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

  1. zgodnie z art. 18 ust. 12 pkt. 5 lit. a oraz ust. 12a zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt. 5 lit. a nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30 proc. opłaty określonej w art. 111 ust. 2,
  2. zgodnie z art. 18 ust. 12 pkt. 5 lit. b oraz ust. 12b zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust.12 pkt. 5 lit. b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust.2 lub 5, powiększonej o 30 proc. tej opłaty,
  3. zgodnie z art. 18 ust. 10 pkt. 5 zezwolenie cofa się w przypadku przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży alkoholu w roku poprzednim.

W przypadku niezłożenia oświadczenia lub niedokonania opłaty w wysokości i terminach określonych przez ustawę przedsiębiorca może wystąpić o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia (art. 18 ust. 13).

W przypadku cofnięcia zezwolenia z powodu podania fałszywych danych w oświadczeniu przedsiębiorca może wystąpić o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia (art. 18 ust. 11).

Dodatkowe informacje można uzyskać przez kontakt telefoniczny z Urzędem – 91 41 44 006.