„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024

Ośrodek Pomocy Społecznej w Cedyni informuje, że po raz pierwszy przystąpił do realizacji Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024. Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Wysokość pozyskanych środków na realizację opieki wytchnieniowej wynosi 61 200 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 61 200 zł. Program realizowany będzie w okresie od 01.05.2024 r. do 10.12.2024 r.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  a. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  b. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).
 • poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program ma także zapewniać:

 1. W odniesieniu do rozwiązań systemowych:
  a. wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin i opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  b. wsparcie finansowe gmin/powiatów w zakresie realizacji usług opieki wytchnieniowej;
 2. w odniesieniu do członków rodziny lub opiekunów osób niepełnosprawnych: czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osoba niepełnosprawną, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Cedyni w 2024 r. wsparciem „opieki wytchnieniowej” planuje się objąć 10 osób, które sprawują bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną. Ośrodek Pomocy Społecznej w Cedyni posiada jeszcze wolne miejsca do świadczenia w/w usług.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci „Opieki wytchnieniowej” nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

Zadanie publiczne finansowane jest ze środków Funduszu Solidarnościowego otrzymanych od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024