Ogłoszenie o „Raporcie o stanie Gminy Cedynia za 2023 rok”

INFORMACJA o możliwości zabrania głosu w debacie na temat: Raportu o stanie Gminy Cedynia za 2023 rok

Szanowni Państwo

1.    Sesja Rady  Miejskiej w Cedyni, na której zostanie przedstawiony ,,Raport o stanie Gminy  Cedynia za 2023 rok” odbędzie się w dniu 27 czerwca 2024  r. w   budynku Urzędu Miejskiego  w Cedyni, Plac Wolności 1.
2.     Informuję, że mieszkańcy chcący zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy (zgodnie z art. 28aa ust. 6, 7 i 8 ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990r.) składają do Przewodniczącego Rady Miejskiej  w Cedyni pisemne zgłoszenie.

Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona zostanie debata, w której głos zabrać mogą radni oraz maksymalnie 15 mieszkańców Gminy Cedynia.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie do Przewodniczącego Rady  Miejskiej w Cedyni, poparte podpisami co najmniej 20 osób ( czytelne imię i nazwisko oraz własnoręczny podpis osoby popierającej).

https://bip.cedynia.pl/cedynia,a,27265,informacja-o-mozliwosci-zabrania-glosu-w-debacie-na-temat-raportu-o-stanie-gminy-cedynia-za-2023-rok.html

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.

Zgłoszenia do udziału w debacie przyjmowane będą w Urzędzie Miejskim w Cedyni,  w Sekretariacie pokój nr 6,  do 26 czerwca 2024 r. do godziny 15.00.

Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest poniżej oraz w Urzędzie Miejskim w Cedyni,

Plac Wolności 1, 74-520 Cedynia  w pokoju nr 1 ( na parterze budynku urzędu). Ustawodawca dopuścił w ustawie wyłącznie formę pisemną zgłoszenia.

„Raport o stanie Gminy Cedynia za 2023 rok” wraz ze zgłoszeniem  zostały opublikowane na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Cedyni  w dniu  31 maja 2024 r., w zakładce: Raporty o stanie Gminy Cedynia.  W wersji papierowej  ww. dokumenty dostępne są w Urzędzie Miejskim w Cedyni,   w pokoju Nr 1, w godz. pracy Urzędu.

https://bip.cedynia.pl/cedynia,a,27264,raport-o-stanie-gminy-cedynia-za-2023-rok.html

Sesja Rady Miejskiej będzie transmitowana drogą internetową.
    
Przewodniczący Rady Miejskiej w Cedyni
Krzysztof Nowak

* Art. 28aa.( Ustawy o samorządzie gminnym)  [Raport o stanie gminy]
Art. 28aa. 1. Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.
2. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.
3. Rada gminy może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu.
4. Rada gminy rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.
5. W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń  czasowych.
6. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.
7. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:
1) w gminie do 20 000 mieszkańców – co najmniej 20 osób;
2) w gminie powyżej 20 000 mieszkańców – co najmniej 50 osób.
8. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.
Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.
9. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu wójtowi wotum zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. Niepodjęcie uchwały
o udzieleniu wójtowi wotum zaufania jest  równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania.