„Nasza gmina mistrzem samospisu”

W dniach 1.09 – 30.11.2020 trwa Powszechny Spis Rolny, prowadzony w gospodarstwach rolnych osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych), osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Jedną z metod wypełnienia formularza spisowego, z której mogą skorzystać rolnicy i inne osoby prowadzące działalność objętą Powszechnym Spisem Rolnym jest samospis internetowy, przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej: spisrolny.gov.pl. Jest to wygodna i bezpieczna forma wypełnienia obowiązku spisowego.

Akcja promocyjna pt. „Nasza gmina mistrzem samospisu” organizowana przez Urząd Statystyczny w Szczecinie ma na celu promowanie metody samospisu internetowego w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 oraz zachęcenie rolników z województwa zachodniopomorskiego do aktywnego udziału w badaniu poprzez wypełnienie formularza internetowego na stronie: spisrolny.gov.pl.

Akcją objęte są wszystkie gminy z województwa zachodniopomorskiego, które dzielimy zgodnie z podziałem statystycznym na 4 grupy:

 • gminy wiejskie;
 • gminy miejskie;
 • miasta;
 • obszar wiejski.

W każdej grupie wygrywają trzy gminy, w których według stanu na 13.11.2020r. godz. 16.00 zanotowano najwyższy wskaźnik realizacji samospisu internetowego rolników.

Nagrodami są:

 • za 1 miejsce – ładowarka indukcyjna, 1 zestaw piłek: piłka nożna, piłka do koszykówki, piłka do siatkówki wraz z siatką, zestaw gadżetów spisowych;
 • 2 i 3 miejsce – po 1 zestawie piłek składający się z piłki nożnej, piłki do koszykówki, piłki do siatkówki wraz z siatką, zestaw gadżetów spisowych;
  Zwycięskie gminy przekażą otrzymane nagrody do wybranej placówki tj. szkoły, świetlicy lub innej palcówki opiekuńczej, oświatowej lub kulturalnej, zestaw gadżetów spisowych.

Więcej informacji na temat Akcji zamieszczonych jest w regulaminie na stronie: szczecin.stat.gov.pl.

ROLNIKU! SPISZ SIĘ I DOŁĄCZ DO ZDOBYCIA NAGRODY DLA DZIECI W TWOJEJ GMINIE.

Nasza gmina mistrzem samospisu
Nasza gmina mistrzem samospisu

REGULAMIN „Nasza gmina mistrzem samospisu”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady i warunki akcji przekazania nagród spisowych dla gmin, w których zanotowano najwyższy wskaźnik realizacji samospisu internetowego rolników. Akcja promocyjna pt. „Nasza gmina mistrzem samospisu” zwana dalej „Akcją” ma na celu promowanie metody samospisu internetowego w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 oraz zachęcenie rolników do aktywnego udziału w badaniu poprzez dokonanie samospisu na stronie: spisrolny.gov.pl.
 2. Organizatorem Akcji jest Urząd Statystyczny w Szczecinie, z siedzibą przy ul. Matejki 22, 70-530 Szczecin (zwany dalej „Organizatorem”).
 3. Akcja adresowana jest do gmin oraz rolników lub użytkowników gospodarstw rolnych zlokalizowanych w gminach województwa zachodniopomorskiego, którzy poprzez aktywny udział w Powszechnym Spisie Rolnym metodą samospisu internetowego mają możliwość zdobycia nagród dla placówek oświatowych, opiekuńczych lub kulturalnych z obszaru zwycięskiej gminy.
 4. Nagrody będą przyznawane oddzielnie dla gmin: miejskich, wiejskich, miast oraz obszarów wiejskich należących do województwa zachodniopomorskiego.
 5. W każdej z wymienionych wyżej grup wygrywają trzy gminy, w których zgodnie ze stanem końcowym (§1 pkt 3) zostanie osiągnięty najwyższy wskaźnik realizacji samospisu internetowego rolników.
 6. Łącznie przyznanych zostanie 12 zestawów nagród.
 7. Zwycięskie gminy otrzymają zestaw piłek składający się z: piłki nożnej, piłki do gry w siatkówkę
  i koszykówkę wraz z siatkami; nagrodą dodatkową za zajęcie pierwszego miejsca jest ładowarka indukcyjna. Gminny Komisarz Spisowy wyznaczy do jakiej placówki tj. szkoły, świetlicy lub innej palcówki opiekuńczej, oświatowej lub kulturalnej przekaże wygrany zestaw.
 8. Nagrody zostaną̨ przekazane urzędom gmin w terminie uzgodnionym pomiędzy przedstawicielem urzędu gminy a Organizatorem, a następnie za pośrednictwem urzędów gmin dostarczone do wybranych placówek.
 9. O wynikach Akcji Organizator poinformuje bezpośrednio zwycięskie gminy (poprzez kontakt
  z urzędem gminy lub miasta) w ciągu 7 dni roboczych od dnia zakończenia Akcji (§1 pkt 3). Informacja taka zostanie również umieszczona na stronie internetowej Organizatora
  w zakładce Konkursy PSR2020 (https://szczecin.stat.gov.pl/aktualnosci/konkursy-psr-2020) oraz na jego aktywnych kanałach social media (Facebook, Tweeter).
 10. Zwycięzcy zostaną wyłonieni na podstawie danych z systemu spisowego według stanu na dzień 13-go listopada 2020r. godz. 16.00.
 11. Nadzór merytoryczny i organizacyjny nad organizacją i przebiegiem Akcji sprawuje Zachodniopomorski Ośrodek Badań Regionalnych funkcjonujący w Urzędzie Statystycznym
  w Szczecinie.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania Akcji z przyczyn od niego niezależnych.
 13. Ewentualne reklamacje wraz z uzasadnieniem dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji Uczestnik powinien zgłaszać w ciągu 7 dni na adres Organizatora.
 14. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Akcji będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 15. Akcja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną ani grą, której wynik zależny jest od przypadku, ani żadną inną w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2019 poz. 847).
 16. Regulamin Akcji dostępny jest na stronie:
  https://szczecin.stat.gov.pl/psr-2020/konkurs-facebook-spisowe-kolo-fortuny-psr2020/
 17. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.